Preskočiť na obsah

[2024] Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Neobvyklé obchodné operácie vymedzuje § 4 zákona č. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) ako: „právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“

Príklady neobvyklých obchodných operácií

V § 4 AML zákon uvádza aj príklady obchodov, ktoré môžeme považovať za neobvyklé obchodné operácie. Ide najmä o obchody:

 • ktoré vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočujú z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta,
 • ktoré vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemajú žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel,
 • pri ktorých sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie zákonom požadovanej starostlivosti povinnej osoby,
 • v prípade, keď klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,
 • pri ktorých klient žiada o ich vykonanie na základe projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti,
 • pri ktorých subjekty používajú finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme,
 • s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú charakteristiku nie je alebo nemôže byť vlastníkom potrebných finančných prostriedkov,
 • pri ktorých objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom,
 • kedy môžeme odôvodnene predpokladať, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo bol použitý na financovanie terorizmu,
 • pri ktorých môžeme odôvodnene predpokladať, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje alebo poskytuje finančné prostriedky alebo majetok za účelom financovania terorizmu,
 • ktoré subjekty realizujú z krajiny, alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, alebo ktorá poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu teroristickým organizáciám,
 • pri ktorých môžeme odôvodnene predpokladať, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k takejto osobe, alebo
 • pri ktorých môžeme odôvodnene predpokladať, že ich predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia.

Identifikácia neobvyklých obchodných operácií

Každá povinná osoba v zmysle AML zákona má povinnosť písomne vypracovať a aktualizovať tzv. Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu. Medzi povinné náležitosti tohto programu patrí aj prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby. Ide o operácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti. Medzi povinné náležitosti tiež patrí aj postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.

Je dôležité, aby sa každá povinná osoba zamyslela nad tým, aké konkrétne neobvyklé obchodné operácie sa môžu pri jej podnikaní v praxi vyskytnúť. Pre inšpiráciu preto uvádzame príklady niektorých neobvyklých obchodných operácií pre vybrané predmety činnosti.

Neobvyklé obchodné operácie pre predmet činnosti vedenie účtovníctva

Medzi neobvyklé obchodné operácie, s ktorými sa pri svojej činnosti môžu stretnúť účtovníci patria napríklad:

 • operácie, ktoré klient vykonáva nesúvisia s charakterom činnosti účtovnej jednotky,
 • k účtovnej operácii chýbajú podklady / účtovné doklady,
 • podklady / účtovné doklady môžu byť falošné,
 • klient poskytol účtovné doklady bez uvedenia dátumu alebo evidentne antedatované,
 • klient vykonáva účtovné operácie so subjektami, ktoré majú sídlo v daňovom raji,
 • podklady alebo účtovné doklady k účtovnej operácii klient poskytol s veľkým časovým oneskorením.

Neobvyklé obchodné operácie u realitných kancelárií

Medzi povinné osoby podľa AML zákona patria aj realitné kancelárie. V rámci predmetu činnosti sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa povinné osoby stretávajú napr. s nasledovnými neobvyklými obchodnými operáciami:

 • klient chce uhradiť zálohu alebo kúpnu cenu prostredníctvom prostredníctvom viacerých hotovostných transakcií,
 • klient chce uhradiť zálohu z viacerých účtov, z účtov vedených na rôzne osoby a podobne,
 • nehnuteľnosť s vysokou cenou klient kupuje bez úveru alebo pôžičky,
 • klient kupuje nehnuteľnosť za neprimerane, netrhovo vysokú cenu,
 • klient predáva nehnuteľnosť za neprimerane, netrhovo nízku cenu,
 • zálohu alebo kúpnu cenu uhrádza tretia osoba (iná ako manžel, prípadne rodič),
 • kupujúci neprejavuje záujem o bližšiu charakteristiku kupovanej nehnuteľnosti.

Záložne a neobvyklé obchodné operácie

Záložne sa v praxi môžu stretnúť napr. s nasledovnými neobvyklými obchodnými operáciami:

 • klient – záložný dlžník nevie preukázať pôvod vecí, ktoré doniesol do záložne,
 • záložný dlžník je sprevádzaný inými osobami,
 • záložný dlžník chce založiť vec značnej hodnoty (napr. s ohľadom na jeho predchádzajúce transakcie),
 • niekto na veci odstránil alebo upravil výrobné číslo, sériové číslo a pod.

Či naozaj ide o neobvyklú obchodnú operáciu je vždy potrené vyhodnotiť v celkovom kontexte transakcie a obchodného vzťahu.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ostatnej AML dokumentácie.
 • Ste realitná kancelária, účtovník alebo poskytujete podnikateľské poradenstvo? Nie ste si istý, či sa na Vás vzťahuje AML zákon? Poradíme Vám.
 • Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.
 • Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.

Prečítajte si aj ďalšie naše príspevky

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.