Preskočiť na obsah

Ako prihlásiť pohľadávku do konkurzu?

Veľmi nepríjemnou situáciu pre každého veriteľa je vyhlásenie konkurzu na dlžníka. Pokiaľ sa chcete uistiť, či konkurz nebol vyhlásený aj na vášho dlžníka, môžete použiť vyhľadávanie v Obchodnom vestníku alebo Registri úpadcov. Ak sa obavy naplnia môžete pokračovať podaním prihlášky svojej pohľadávky do konkurzu. Ako prihlásiť pohľadávku do konkurzu sa dočítate v našom článku. S podaním prihlášky vašej pohľadávky vám radi pomôžeme.

Prihlásenie pohľadávky

Postup pri prihlásení pohľadávky upravuje zákon č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohľadávky (ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate) sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihlášku musíte podať elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky konkurzného správcu. Prihláška musí byť autorizovaná. Správcu, ktorému budete prihlášku podávať vyhľadáte na ústrednom portáli verejnej správy.

Lehota na podanie prihlášky

Prihlášku musíte správcovi doručiť v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Čo ak nestihnem lehotu na podanie prihlášky?

Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada. Avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Hoci právo na pomerné uspokojenie veriteľa nie je dotknuté,  veriteľ môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Prihlasovanie pohľadávky na základe plnej moci

Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške. ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú.

Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada.

Splnomocniť na podanie prihlášky pohľadávky môžete aj vášho advokáta. Pokiaľ máte záujem, aby sme vašu prihlášku podali my, ozvite sa nám.

Prihlasovanie zabezpečenej pohľadávky

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada.

Prihlasovanie budúcej alebo podmienenej pohľadávky

Prihláškou si môžete uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky – tzv. podmienená pohľadávka.  Práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.

Náležitosti prihlášky

Prihláška musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:

 • meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
 • meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
 • právny dôvod vzniku pohľadávky,
 • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
 • celková suma pohľadávky.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musíte podať samostatnú prihlášku s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

V prihláške podmienenej pohľadávky musíte uviesť aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo. Príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

Prílohy prihlášky pohľadávky

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. V praxi môže ísť napr. o potvrdenie o vlastníctve finančných nástrojov, výpis z internej evidencie obchodníka s cennými papiermi, zmluva, na základe ktorej vznikla pohľadávka a podobne.

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Zástupca na doručovanie

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa.

Nedostatky prihlášky

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky. Následne súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka nemôžete dodatočne opravovať ani dopĺňať.

Prečítajte si aj:

5 názory na “Ako prihlásiť pohľadávku do konkurzu?”

 1. Pingback: Prihláška pohľadávky do likvidácie - LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

 2. Pingback: Ako prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie? - LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

 3. Pingback: Bol zavedený insolvenčný register - nový informačný systém - LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

 4. Dobrý deň
  Zamestnávateľ je v konkurze. Je potrebné prihlásiť pohľadávku – nevyplatenú mzdu, alebo správca zistí pohľadávku z účtovníctva?
  Ďakujem za odpoveď.

  1. Dobrý deň, vo vzťahu k nevyplatenej mzde, na ktorú vznikol nárok do vyhlásenia konkurzu je potrebné podať prihlášku pohľadávky. Lehota na podanie prihlášky je 45 dní, po jej uplynutí je podanie prihlášky stále možné, avšak stratili by ste možnosť hlasovať na schôdzi veriteľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.