Preskočiť na obsah

Prihláška pohľadávky do likvidácie

Veľa podnikateľov sa už stretlo so situáciou, že im odberateľ prestal platiť faktúry a neskôr sa dozvedeli, že je v likvidácii alebo v horšom prípade už po likvidácii. Vstup dlžníka do likvidácie však ešte nemusí znamenať, že si veriteľ svoju pohľadávku nevymôže. Informácie o tom, ako postupovať, keď váš dlžník vstúpil do likvidácie si môžete prečítať v našom článku.

Ak potrebujete pomoc s vypracovaním prihlášky pohľadávky do likvidácie alebo celkovo s vymáhaním vašej pohľadávky, môžete sa obrátiť na nás.

Ako sa veriteľ môže dozvedieť o likvidácii?

Pri vstupe do likvidácie vymenujú likvidátora spoločnosti spoločníci alebo ho ustanoví súd.

Likvidátor preberá pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Jeho povinnosťou je vstup spoločnosti do likvidácie bezodkladne oznámiť všetkým známym veriteľom likvidovanej spoločnosti. Avšak neodporúčame sa vám na to spoliehať. Likvidátor nemusí mať informácie o všetkých veriteľoch (napr. ak dlh nie je riadne evidovaný v účtovníctve). Pomerne bežné je aj úmyselné vyhýbanie sa splneniu nárokov veriteľov a snaha o dosiahnutie čo najrýchlejšieho výmazu spoločnosti z obchodného registra aj bez uspokojenia veriteľov.

Likvidátor je taktiež povinný zverejniť oznámenie o vstupe do likvidácie a výzvu, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva aj v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku môžete vašich dlžníkov vyhľadávať podľa obchodného mena alebo IČO.

Ak sa chcete o vstupe vášho obchodného partnera dozvedieť, odporúčame pravidelne sledovať Obchodný vestník. Vstup do likvidácie môžete zistiť aj z Obchodného registra. Do Obchodného registra sa zapisuje likvidátor, ako aj zmena názvu spoločnosti, keďže spoločnosti v procese likvidácie do názvu pribúda dodatok „v likvidácii.“

Kam podať prihlášku pohľadávky do likvidácie?

V Obchodnom vestníku likvidátor uvedie aj adresu na prihlásenie pohľadávok a meno osoby, u ktorej si veritelia môžu prihlasovať pohľadávky.

Prihlášku odporúčame na uvedenú adresu zaslať doporučene a s doručenkou.

Náležitosti prihlášky

Prihláška pohľadávky do likvidácie, na rozdiel od prihlášky pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie nemá zákonom predpísanú formu. Odporúčame však uviesť nasledovné informácie:

  • označenie veriteľa,
  • označenie dlžníka,
  • vymedzenie pohľadávky (napr. peňažná suma, nepeňažná pohľadávka a pod.),
  • dôvod vzniku pohľadávky (napr. neuhradená faktúra, nevrátená pôžička)
  • prílohou môžu byť dokumenty preukazujúce dôvodnosť pohľadávky (napr. zmluva o pôžičke, zmluva o dodaní tovaru, dodací list, faktúra a pod.)
  • plná moc (ak prihlášku podáva Váš advokát)

Pozor na vstup dlžníka do konkurzu

Ak likvidátor v priebehu likvidácie zistí predlženie spoločnosti, je bez zbytočného odkladu povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ibaže konkurzné konanie alebo konkurz voči spoločnosti už boli ukončené pre nedostatok majetku.

Pokiaľ by konkurzné konanie bolo začaté, je pohľadávku potrebné prihlásiť do konkurzu.

Pohľadávku do konkurzu radi prihlásime za vás.

Uspokojovanie pohľadávok

Likvidátor uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti priebežne. Ak známy veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie a pohľadávku nie je možné splniť inak, uloží likvidátor peňažné plnenie na trovy veriteľa do úschovy u notára. Rovnako postupuje, ak veriteľ odoprie súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku.

Ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor bezodkladne zverejní.

Dodatočná likvidácia

Určitá šanca na vymoženie pohľadávky existuje dokonca aj ak už došlo k výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Ak bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra bez právneho nástupcu a ak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a na ten účel ustanoví likvidátora.

Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré existovali v čase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu o nariadení dodatočnej likvidácie a ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra, premlčacia doba neplynie. Po nariadení dodatočnej likvidácie a obnovení zápisu spoločnosti v Obchodnom registri platí, že premlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok od nariadenia dodatočnej likvidácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.