Domovská stránka » Aktuality a články » [2021] Ako sa dá podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

[2021] Ako sa dá podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Situácie, kedy dlžník neplní svoj dlh riadne a včas sa v praxi vyskytujú veľmi často. Pokiaľ nedošlo k dobrovoľnému plneniu, prípadne už boli vyčerpané aj pokusy o dohodu, zaslanie predžalobnej výzvy a podobne, je na mieste pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou. To je okrem klasickej žaloby možné aj prostredníctvom podania návrhu na vydanie platobného rozkazu. Platobný rozkaz je popri rozsudku alebo uzneseniu rozhodnutím vo veci samej. V tomto článku si priblížime:

 • Kedy môže byť vydaný platobný rozkaz?
 • Vydanie platobného rozkazu
 • Doručenie platobného rozkazu
 • Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní?
 • Čo po vydaní platobného rozkazu?
 • Odpor proti platobnému rozkazu
 • Čo pre Vás môžeme urobiť
 • Prečo má význam splnomocniť advokáta?

Kedy môže byť vydaný platobný rozkaz?

Podľa § 265 Civilného sporového poriadku: „Ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že súd môže vydať platobný rozkaz, ak:

 • bola na súd podaná žaloba na vydanie platobného rozkazu,
 • žalobca sa domáha peňažného plnenia,
 • na vydanie rozhodnutia postačujú skutočnosti tvrdené žalobcom.

Skutočnosti tvrdené žalobcom postačujú zväčša v prípade, že nárok je dostatočne presne vyčíslený a odôvodnený, je podložený dôkazmi (hlavne listinnými).

Návrh na vydanie platobného rozkazu je možné podať napr. v prípade, že bola poskytnutá pôžička, ale dlžník ju v dojednanej dobe nevrátil, bola uhradená faktúra / záloha, ale nebol dodaný tovar / poskytnutá služba, nájomca neplatí nájomné a podobne.

Takýto návrh je možné podať na súd aj v papierovej forme poštou alebo osobne na podateľni. Je potrebná úhrada súdneho poplatku (6 % zo žalovanej sumy).

Vydanie platobného rozkazu

Pokiaľ boli splnené vyššie uvedené podmienky, súd vydá platobný rozkaz, v ktorom žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Pokiaľ žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva spravodlivosti a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Pokiaľ neboli splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu, nariadi súd vo veci predbežné prejednanie sporu alebo pojednávanie.

Doručenie platobného rozkazu

Platobný rozkaz musí byť žalovanému spolu so žalobou doručený do vlastných rúk. Na doručovanie platobného rozkazu sa nevzťahuje ustanovenie Civilného sporového poriadku, podľa ktorého v prípade, že nie je možné písomnosť doručiť na adresu evidovanú v registri obyvateľov, obchodnom registri alebo inom verejnom registri, považuje sa takáto písomnosť za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky aj keby sa o tom adresát nedozvedel. Platobný rozkaz sa taktiež ani nedoručuje oznámením na úradnej tabuli súdu.

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní?

Okrem klasického podania žaloby o vydanie platobného rozkazu, je možné aj podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní. Upomínacie konanie je upravené v zákone č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov vo vzťahu k postupu podľa Civilného sporového poriadku.

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je možné podať iba elektronicky. Je potrebné disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom a mať aktivovanú schránku na ústrednom portáli verejnej správy. O všetkých návrhoch rozhoduje Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je kauzálne príslušný na upomínacie konanie.

Výhodou upomínacieho konania je, že oproti klasickej žalobe je súdny poplatok znížený o 50 % (teda 3 % žalovanej sumy).

Čo po vydaní platobného rozkazu?

Aj v prípade upomínacieho konania musí byt platobný rozkaz žalovanému doručený do vlastných rúk. Ak nebolo možné doručenie do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Už sa teda nebude aplikovať kauzálna príslušnosť Okresného súdu Banská Bystrica.

Pokiaľ návrh na pokračovanie v konaní nebol v lehote podaný, platobný rozkaz sa zrušuje a konanie sa zastavuje. V takom prípade nie je žiadnej zo strán priznané právo na náhradu trov konania.

Ak žalobca podá návrh na pokračovanie v konaní, platobný rozkaz sa zrušuje, súd postúpi vec do piatich pracovných dní príslušnému súdu a žalobcu o tom upovedomí.

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku. Pokiaľ nedošlo k plneniu v zmysle právoplatného platobného rozkazu, môže veriteľ podať návrh na vykonanie exekúcie a plnenie vymáhať v exekučnom konaní.

Odpor proti platobnému rozkazu

Od doručenia platobného rozkazu plynie žalovanému lehota 15 dní na podanie odporu. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. V odôvodnení je potrebné opísať rozhodujúce skutočnosti, o ktoré žalovaný opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. K odporu je taktiež potrebné pripojiť listiny, na ktoré sa žalovaný odvoláva, prípadne označiť dôkazy na preukázanie tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený.

Pokiaľ bol podaný odpor a súd tento odpor neodmietol, odošle ho žalobcovi bez zbytočného odkladu. Súd žalobcu zároveň vyzve, aby sa k odporu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom podľa Civilného sporového poriadku. V praxi to teda znamená, že po akceptovaní odporu konanie nekončí vydaním platobného rozkazu, ale ďalej sa pokračuje v neskrátenom konaní.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • poradíme Vám, aký je vo Vašom prípade najefektívnejší spôsob vymáhania pohľadávky
 • budeme Vás zastupovať na súde v konaniach pri vymáhaní pohľadávok ako aj v mimosúdnych rokovaniach
 • podáme za Vás žalobu o vydanie platobného rozkazu
 • podáme za Vás návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní
 • vypracujeme odpor ak bol platobný rozkaz vydaný proti Vám
 • vypracujeme vyjadrenie k odporu ak odpor podala protistrana
 • podáme za Vás návrh na vykonanie exekúcie

Prečo má význam splnomocniť advokáta?

Využitie služieb advokáta Vám zabezpečí, že v konaní bude uplatnené všetko, na čo máte nárok. Advokát bude takisto reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v priebehu konania nastať a ktoré môžu mať vplyv na úspešnosť vymáhania nároku (napr. vstup dlžníka do likvidácie, konkurzu a podobne). Netreba zabudnúť ani na možnosť uplatnenia si nároku na náhradu trov právneho zastúpenia. Pokiaľ Vás v konaní zastupuje advokát a budete mať v konaní úspech vo veci, odmena advokátovi môže byť uhradená dlžníkom. V niektorých prípadoch Vás teda využitie služieb advokáta nebude stáť žiadne peniaze navyše. Pokiaľ si návrh podávate sami, nárok na náhradu trov právneho zastúpenia nemáte.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Ako prísť k dedičstvu, o ktorom ste ani nevedeli?

1 názor na “[2021] Ako sa dá podať návrh na vydanie platobného rozkazu?”

 1. Pingback: Potrebuje lekáreň povolenie na predaj liehu? - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *