Preskočiť na obsah

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Situácie, kedy dlžník neplní svoj dlh riadne a včas sa v praxi vyskytujú veľmi často. Pokiaľ dlžník neplní dobrovoľne, prípadne ste už vyčerpali pokusy o dohodu, zaslanie predžalobnej výzvy a podobne, je na mieste pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou. To je okrem klasickej žaloby možné aj prostredníctvom podania návrhu na vydanie platobného rozkazu. Platobný rozkaz je popri rozsudku alebo uzneseniu rozhodnutím vo veci samej. V tomto článku si priblížime ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu, ale aj:

Kedy môže byť vydaný platobný rozkaz?

Podľa § 265 Civilného sporového poriadku: „Ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že súd môže vydať platobný rozkaz, ak:

 • žalobca podal na súd žalobu / návrh na vydanie platobného rozkazu,
 • žalobca sa domáha peňažného plnenia,
 • na vydanie rozhodnutia postačujú skutočnosti tvrdené žalobcom.

Skutočnosti tvrdené žalobcom postačujú zväčša v prípade, že žalobca nárok dostatočne presne vyčíslil, odôvodnil a je podložil dôkazmi (hlavne listinnými).

Návrh na vydanie platobného rozkazu môžete podať napr. v prípade, že ste niekomu poskytli pôžičkou, ale dlžník ju v dojednanej dobe nevrátil alebo v prípade, že ste uhradili faktúru / zálohu, ale nebol Vám dodaný tovar / poskytnutá služba, nájomca neplatí nájomné a podobne.

Takýto návrh môžete podať na súd aj v papierovej forme poštou alebo osobne na podateľni. Podmienkou je úhrada súdneho poplatku (6 % z vymáhanej istiny).

Vydanie platobného rozkazu

Pokiaľ ste splnili vyššie uvedené podmienky, súd vydá platobný rozkaz, v ktorom žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

V prípade, že žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva spravodlivosti a na vydanie platobného rozkazu splnil zákonom ustanovené podmienky a zaplatil súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Ak neboli splnené podmienky na vydanie platobného rozkazu, nariadi súd vo veci predbežné prejednanie sporu alebo pojednávanie.

Doručenie platobného rozkazu

Platobný rozkaz musí súd žalovanému spolu so žalobou doručiť do vlastných rúk. Na doručovanie platobného rozkazu sa nevzťahuje ustanovenie Civilného sporového poriadku, podľa ktorého v prípade, že nie je možné písomnosť doručiť na adresu evidovanú v registri obyvateľov, obchodnom registri alebo inom verejnom registri, považuje sa takáto písomnosť za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky aj keby sa o tom adresát nedozvedel. Platobný rozkaz sa taktiež ani nedoručuje oznámením na úradnej tabuli súdu.

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní?

Okrem klasického podania žaloby o vydanie platobného rozkazu, právny poriadok zakotvuje aj možnosť podania návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní. Upomínacie konanie upravuje v zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a predstavuje alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov vo vzťahu k postupu podľa Civilného sporového poriadku.

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní môžete podať iba elektronicky. Potrebujete disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom a aktivovať si schránku na ústrednom portáli verejnej správy. O všetkých návrhoch rozhoduje Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je kauzálne príslušný na upomínacie konanie.

Výhodou upomínacieho konania je, že oproti klasickej žalobe je súdny poplatok znížený o 50 % (teda 3 % vymáhanej istiny).

Čo po vydaní platobného rozkazu?

Aj v prípade upomínacieho konania musí byt platobný rozkaz žalovanému doručený do vlastných rúk. Ak nebolo možné doručenie do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Už sa teda nebude aplikovať kauzálna príslušnosť Okresného súdu Banská Bystrica.

Pokiaľ návrh na pokračovanie v konaní nebol v lehote podaný, platobný rozkaz sa zrušuje a konanie sa zastavuje. V takom prípade súd žiadnej zo strán neprizná právo na náhradu trov konania.

Ak žalobca podá návrh na pokračovanie v konaní, platobný rozkaz sa zrušuje, súd postúpi vec do piatich pracovných dní príslušnému súdu a žalobcu o tom upovedomí.

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku. Pokiaľ nedošlo k plneniu v zmysle právoplatného platobného rozkazu, môže veriteľ podať návrh na vykonanie exekúcie a plnenie vymáhať v exekučnom konaní.

Odpor proti platobnému rozkazu

Od doručenia platobného rozkazu plynie žalovanému lehota 15 dní na podanie odporu. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. V odôvodnení opíšte rozhodujúce skutočnosti, o ktoré ako žalovaný opierate svoju obranu proti uplatnenému nároku. Pokiaľ je žalovaný spotrebiteľ, posudzuje súd odôvodnenie miernejšie. K odporu taktiež pripojte listiny, na ktoré sa ako žalovaný odvolávate, prípadne označte dôkazy na preukázanie tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený.

Pokiaľ bol podaný odpor a súd tento odpor neodmietol, odošle ho žalobcovi bez zbytočného odkladu. Súd žalobcu zároveň vyzve, aby sa k odporu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom podľa Civilného sporového poriadku. V praxi to teda znamená, že po akceptovaní odporu konanie nekončí vydaním platobného rozkazu, ale ďalej sa pokračuje v neskrátenom konaní.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • poradíme Vám, aký je vo Vašom prípade najefektívnejší spôsob vymáhania pohľadávky
 • budeme Vás zastupovať na súde v konaniach pri vymáhaní pohľadávok ako aj v mimosúdnych rokovaniach
 • podáme za Vás žalobu o vydanie platobného rozkazu
 • podáme za Vás návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní
 • vypracujeme odpor ak bol platobný rozkaz vydaný proti Vám
 • vypracujeme vyjadrenie k odporu ak odpor podala protistrana
 • podáme za Vás návrh na vykonanie exekúcie

Prečo má význam splnomocniť advokáta na podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu?

Využitím služieb advokáta zabezpečíte, aby bolo v konaní uplatnené všetko, na čo máte nárok. Advokát bude takisto reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v priebehu konania nastať a ktoré môžu mať vplyv na úspešnosť vymáhania nároku (napr. vstup dlžníka do likvidácie, konkurzu a podobne). Netreba zabudnúť ani na možnosť uplatnenia si nároku na náhradu trov právneho zastúpenia. Pokiaľ ste v konaní zastúpený advokátom a budete mať v konaní úspech vo veci, odmena advokátovi môže byť (aspoň čiastočne) preplatená dlžníkom. V niektorých prípadoch (v závislosti od dohody s advokátom) Vás teda využitie služieb advokáta nebude stáť žiadne peniaze navyše. Pokiaľ si návrh podávate sami, nárok na náhradu trov právneho zastúpenia nemáte.

Máte otázky? Kontaktujte nás. Prvú telefonickú konzultáciu k vymáhaniu pohľadávky Vám poskytneme bezplatne.

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Ako prísť k dedičstvu, o ktorom ste ani nevedeli?

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

16 názory na “Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?”

 1. Pingback: Potrebuje lekáreň povolenie na predaj liehu? - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 2. Pingback: Európske právo a antidiskriminácia - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 3. Pingback: [2021] Ako prísť k dedičstvu, o ktorom ste ani nevedeli? - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 4. Pingback: [2021] Ako založiť komanditnú spoločnosť? - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 5. Pingback: Aké zmeny prinesie zákon o výstavbe? - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 6. Pingback: [2021] Čo sú neobvyklé obchodné operácie? - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 7. Pingback: Úrad na ochranu oznamovateľov začal činnosť - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 8. Pingback: [2021] Odmena advokáta - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 9. Pingback: Deň advokácie - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 10. Pingback: Covid pas - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 11. Pingback: Usmernenie o prepojených vozidlách - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 12. Pingback: Kontroly nastavenia cookies - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

 13. Pingback: LAWYEREX Romania - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

 14. Pingback: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím, ktoré bolo zrušené skôr ako nadobudlo právoplatnosť - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

 15. Dobrý večer.
  Mam problém s bývalým zamestnávateľom.
  Pracoval som na živnosť, a od 14.4.2023 čakám na uhradenie faktúr. K dnešnému dňu to bol dlh vo výške 3060,50€ z ktorého čiastočne uhradil 1400€.
  Poslal som mu aj predzalobnu výzvu, ktorú firma neprebrala a vrátila sa mi naspäť. Na moje výzvy nereaguje, a pomaly každý deň sa výhovora že potom potom.
  Neviem ako ďalej. Vedeli by ste mi pomôcť? Peniaze mi chýbajú, a nakoľko mi faktúry neoreplatil, spôsobuje mi to aj ďalšie problémy (mesačne platby ktoré nemôžem uhradiť nakoľko nemám peniaze na úhradu).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.