Preskočiť na obsah

Právne informácie

Advokátska kancelária LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS, JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová, advokátka (ďalej len „advokátska kancelária“), je advokátska kancelária založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, s miestom podnikania Riadok 1962/7, 034 01 Ružomberok, IČO: 53 468 911, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 8211. Advokátska kancelária je založená na účel výkonu advokácie a jej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Webové sídlo advokátskej kancelárie je https://www.lidaybasaryova.sk.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Slovenskej advokátskej komory a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluvách s klientmi. Advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu dohodnutú v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení a na celom území Slovenskej republiky. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom advokácie s výškou poistného krytia 130 000 EUR.

Advokátska kancelária zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone advokácie, pričom osobitne chráni osobné údaje klientov a iných dotknutých osôb v súlade právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a Kódexom správania SAK. Povinnosť mlčanlivosti sa nevťahuje na prípady, kedy osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu ustanovuje inak a na prípady, kedy ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

Celý obsah webového sídla advokátskej kancelárie má len informatívny charakter a nepredstavuje poskytovanie právnej služby. Zverejnené informácie, články, analýzy a/alebo vzory nenahrádzajú poskytnutie právnej služby, ktoré vždy musí zohľadniť konkrétne skutkové a právne okolnosti na strane klienta.

Advokátska kancelária je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení nositeľom autorského práva k celému obsahu zverejnenému na webovom sídle. Niektoré fotografie použité na webovej stránke sú z databázy Unsplash (unsplash.com) v súlade s licenciou a databázy pixabay (pixabay.com) v súlade s licenciou. Upozorňujeme, že sťahovanie, kopírovanie, šírenie, spracovanie, zmena obsahu alebo iný spôsob použitia obsahu webového sídla je dovolené len so súhlasom advokátskej kancelárie.

Zabezpečujeme primeranú ochranu obsahu správ doručených prostredníctvom elektronickej pošty. Zároveň upozorňujeme, že e-mailová komunikácia nie je považovaná za bezpečný komunikačný prostriedok. Odporúčame citlivé a dôverné informácie posielať zabezpečené šifrovaním.

Pokiaľ informácie odosielame formou e-mailovej správy sú vždy určené výlučne adresátovi alebo adresátom uvedeným v príslušnej e-mailovej správe. V jednotlivých prípadoch môže obsah e-mailových správ podliehať povinnosti mlčanlivosti, ochrane osobných údajov, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorskoprávnej ochrane alebo inému osobitnému režimu. Pokiaľ sa k Vám dostala e-mailová správa našej advokátskej kancelárie, napriek tomu, že ste neboli jej adresátom, prosíme Vás, aby ste nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovali a predmetnú e-mailovú správu zo svojho zariadenia bezodkladne vymazali.

Aktualizované 01.09.2023

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.