Preskočiť na obsah

Odmena advokáta

Jedna z najčastejších otázok, ktorú si kladú záujemcovia o právne služby, je koľko ich to bude stáť. Zásady pre určenie odmeny za poskytovanie právnych služieb upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o advokácii“) a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej ako „Vyhláška“). V článku si priblížime, aké sú spôsoby vyčíslenia odmeny a aké má advokát v súvislosti s nárokom na odmenu povinnosti. Prečítate si:

Kto je to advokát?

Podľa zákona môžu na území Slovenskej republiky právne služby poskytovať iba advokáti. Nie každý právnik je však advokát. Advokátom je iba právnik, ktorý splnil podmienky podľa zákona o advokácii a je zapísaný v zozname advokátov. Zoznam advokátov vedie Slovenská advokátka komora. Pokiaľ Vám niekto ponúka právne služby a nie ste si istý, či je advokát (teda či tieto služby ponúka oprávnene), môžete si to jednoducho overiť v zozname na webe Slovenskej advokátskej komory.

Odmena advokáta

Odmena advokáta za právne služby sa určuje dohodou medzi advokátom a klientom. Pokiaľ nedôjde k dohode, má advokát nárok na tarifnú odmenu vypočítanú podľa Vyhlášky. Vyhláška upravuje jednotlivé spôsoby určenia odmeny advokáta. Vyhláška rozlišuje zmluvnú odmenu a tarifnú odmenu advokáta.

Zmluvná odmena advokáta

Advokát môže s klientom uzavrieť dohodu o poskytovaní právnych služieb, v rámci ktorej si dohodne spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Pre zmluvu o poskytovaní právnych služieb zákon nepredpisuje povinnú písomnú formu. Zmluva teda môže byť uzavretá aj ústnou formou.

Výška zmluvnej odmeny môže byť určená:

  • podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • paušálnou sumou (paušálna odmena),
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny,
  • kombináciou viacerých vyššie uvedených spôsobov.

Hodinová odmena advokáta

Hodinovú odmenu si advokát s klientom môžu dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Pokiaľ si hodinovú odmenu dohodnete s nami, okrem konkrétnej výšky odmeny za hodinu si dopredu (pred jednotlivými úkonmi), dohodneme aj približný časový rozsah – odhad počtu hodín. Aby ste neplatili navyše, hodinovú odmenu počítame na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena advokáta

Paušálnu odmenu si advokát a klient môžu dohodnúť za poskytnutie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci / súboru vecí.

Paušálna odmena teda je, keď sa advokát a klient dohodnú napr., že klient bude advokátovi platiť určitú sumu mesačne a advokát bude za túto odmenu mesačne poskytovať právne služby v dojednanom rozsahu. Paušálnou odmenou je aj, keď si advokát a klient dohodnú jednorazovú odmenu. Napr. určitú sumu za založenie spoločnosti a podobne.

Podielová odmena advokáta

Podielovú odmenu si môže advokát a klient dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Takúto odmenu si môžu dohodnúť v prípade, že výsledok konania je podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie podľa zákona presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Pokiaľ sa konanie skončí len čiastočným úspechom klienta,  má advokát právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. V prípade, že klient nemal ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena advokáta

Tarifná odmena sa vypočíta za jednotlivé úkony právnej služby. Vychádza sa pritom z tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a počtu úkonov, ktoré advokát vykonáva. Presný postup výpočtu zakotvuje Vyhláška. Postup výpočtu sa na prvý pohľad môže javiť komplikovane. Pokiaľ by ste si však dohodli tarifnú odmenu s nami, dopredu by sme Vás informovali, aká je výška tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vo Vašej veci.

Pre niektoré konania upravuje Vyhláška spôsob výpočtu tarifnej odmeny upravený osobitne oproti štandardnému výpočtu. Napríklad, vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu. Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania. Za správu majetku určuje Vyhláška tarifnú odmenu ako 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku atď.

Postup výpočtu tarifnej odmeny podľa Vyhlášky uplatňujú aj súdy v prípade vyčíslenia náhrady trov právneho zastúpenia. Pokiaľ ste mali v súdnom konaní úplný úspech vo veci a súd Vám voči protistrane prizná nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, bude výška náhrad vyčíslená podľa Vyhlášky. Súd teda nezaviaže protistranu, aby Vám preplatila presne tú sumu, ktorú ste v priebehu konania vynaložili na odmenu advokáta, ale protistrana Vám bude povinná vyplatiť tarifnú odmenu podľa Vyhlášky spolu s prípadnou náhradou za ďalšie nároky, ktoré popisujeme v nasledujúcej časti článku.

Ďalšie nároky advokáta

Okrem nároku na odmenu za právne služby, má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času.

Hotové výdavky sú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Môže ísť napríklad od súdne a iné poplatky, ktoré platil za klienta advokát,  cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov a podobne. Pokiaľ využijete naše služby, vždy Vás dopredu upozorníme na výdavky, ktoré je možné dopredu predpokladať.

Advokát môže od klienta požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby – tzv. režijný paušál. Pre rok 2021 je to suma vo výške 10,87 EUR. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, má advokát nárok na tzv. náhradu za stratu času za čas strávený cestou do tohto miesta a späť. Náhrada za stratu času je podľa Vyhlášky vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu. To pre rok 2021 znamená 18,12 EUR / začatá polhodina.

Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahuje zákon o cestovných náhradách.

Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa Vyhlášky aj o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť, teda o 20 %. My momentálne nie sme platiteľmi DPH, preto sa výška Vašich výdavkov na naše služby o túto sadzbu nebude zvyšovať. Pokiaľ by sme sa neskôr počas poskytovania služieb stali platiteľmi DPH, budeme Vás o tom informovať.

Povinnosti advokáta v súvislosti s odmenou

Podľa zákona o advokácii je advokát povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta, ktorý je spotrebiteľom právnej služby, o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu. Pokiaľ si advokát túto povinnosť nesplní, nemá na odmenu nárok. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne. Advokát nemá na odmenu nárok ani za tie úkony právnej služby, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosťou.

Bezplatná právna pomoc (pro bono)

Podľa zákona o advokácii, advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Zákon však umožňuje, aby advokát poskytol právne služby aj za zníženú odmenu alebo bezplatne. Takýto postup je možný v prípade, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

My sa vždy snažíme výšku odmeny nastaviť tak, aby malo využitie našich služieb pre klienta ekonomický zmysel. Pokiaľ napríklad hodnota sporu a predpokladaná výška odmeny za právne služby nasvedčujú, že klientovi sa ďalší postup vo veci „neoplatí“, vždy ho na to upozorníme.

V rámci našich časových možností poskytujeme pro bono služby viacerým neziskovým subjektom aj jednotlivcom v ťažkých životných situáciách.

Kedy sa advokát oplatí?

Niektoré právne záležitosti, s ktorými sa v bežnom živote stretávate si nevyžadujú zastúpenie advokátom. V mnohých prípadoch sa však financie vynaložené na odmenu advokáta môžu stať veľmi dobrou investíciu. V praxi sa nám často stáva napr. aj to, že klient nás osloví s jedným svojím nárokom, ale my ho po naštudovaní podkladov upozorníme na to, že má aj iné nároky, ktorých si nie je vedomý alebo že má právo žiadať viac ako si myslí a podobne.

Často sa nám tiež stáva, že za nami príde klient v situácii, ktorá je z právneho hľadiska ťažko riešiteľná alebo riešiteľná s veľkými nákladmi, hoci do takejto situácie by sa nemusel dostať, pokiaľ by sa vopred poradil s advokátom, nechal si profesionálne vypracovať zmluvu a podobne. Osloviť advokáta vopred, napr. pri kúpe nehnuteľnosti, začatí podnikania, delení majetku atď. je takmer vždy ekonomicky výhodnejšie ako následné riešenie situácií vyplývajúcich zo zle nastavených zmlúv, opomenutí zákonných povinností a podobne.

Prečítajte si aj ďalšie naše príspevky:

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.