Preskočiť na obsah

Osobné údaje

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS, JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová, advokátka, so sídlom: Riadok 1962/7, 034 01 Ružomberok, IČO: 53 468 911, reg. číslo SAK: 8211 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 (0) 905 633 567, e-mailom na office@lidaybasaryova.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

V našej kancelárii pôsobí osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je vaším kontaktným bodom na zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: office@lidaybasaryova.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na: https://www.sak.sk/web/sk/cms/link/doc/727.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

ÚčelPrávny základ podľa GDPRSúvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služiebPlnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákon o registri verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komoryPlnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPRZákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmovOprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPRGDPR, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Marketingové účelySúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákon o advokácii, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumuPrávny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPRZákon o archívoch
Personalistika a mzdyPlnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPRZákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPROsobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 • oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov nevyhnutných na účely predchádzania podvodom;
 • oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov na účel priameho marketingu;
 • oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom a primeranom na účel zaistenia siete a informačnej bezpečnosti.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. audítorom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné webhostingové služby poskytovateľa, ktorého server je umiestnený v dátovom centre na území Slovenskej republiky.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka nepoužíva žiadne súbory cookies a iné obdobné technológie.

Zoznam definícii

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom alebo skratky majú nasledovný význam:

Advokátsky poriadok“ znamená advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory v znení schválenom konferenciou advokátov 10. júna 2017;

Civilný mimosporový poriadok“ znamená zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov;

Civilný sporový poriadok“ znamená zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;

GDPR“ znamená Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);

Kódex“ znamená tento kódex správania pre spracúvanie osobných údajov Slovenskej advokátskej komory;

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

Trestný zákon“ znamená zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov;

Trestný poriadok“ znamená zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;

Zákon o advokácii“ znamená zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov;

Zákon o archívoch“ znamená zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

Zákon o ochrane pred legalizáciou“ znamená zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákonník práce“ znamená zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;

Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

Zmeny pravidiel ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto pravidlá upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto pravidiel podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Aktualizované dňa: 01.09.2023

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.