Preskočiť na obsah

[2023] Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Práva a povinnosti, ktoré majú právnické a fyzické osoby pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (hovorovo známe ako pranie špinavých peňazí, resp. v angličtine ako anti money laundering – „AML“) upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). V článku si priblížime, kto je povinná osoba podľa AML zákona. Priblížime si teda, aký okruh subjektov sa práva a povinnosti podľa AML zákona vzťahujú.

Ak neviete, či ste aj Vy povinný plniť povinnosti podľa AML zákona, prečítajte si nás článok alebo nás kontaktujte.

Povinná osoba podľa AML zákona

Povinné osoby vymedzuje § 5 AML zákona. Povinnými osobami sú:

(1) Banka

Bankou je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť, ktorá je úverovou inštitúciou podľa osobitného predpisu a ktorá má bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje.“

(2) Finančné inštitúcie ako povinné osoby podľa AML zákona

Ide o finančné inštitúcie iné, ako banky. Medzi ne patria:

 • centrálny depozitár cenných papierov,
 • burza cenných papierov,
 • komoditná burza,
 • správcovská spoločnosť a depozitár,
 • obchodník s cennými papiermi,
 • finančný agent a finančný poradca (okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením),
 • zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
 • poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,
 • dôchodková správcovská spoločnosť,
 • doplnková dôchodková spoločnosť,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť,
 • fyzická osoba alebo právnická oprávnená obchodovať s pohľadávkami,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, finančný prenájom alebo iné finančné činnosti podľa osobitného predpisu,
 • platobná inštitúcia, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte, agent platobných služieb a inštitúcia elektronických peňazí.

(3) Exportno-importná banka Slovenskej republiky

(4) Prevádzkovateľ hazardnej hry

Prevádzkovateľom hazardnej hry je podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „právnická osoba, ktorej udelil Úrad pre reguláciu hazardných hier individuálnu licenciu, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej týmto úradom splnila si oznamovaciu povinnosť podľa § 38 zákona o hazardných hrách.“ Uvedená oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína.

(5) Poštový podnik ako povinná osoba podľa AML zákona

Vymedzenie poštového podniku je zakotvené v zákone č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 ods. 1 uvedeného zákona: „Poštový podnik je podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk.“ Poštovými službami sú podľa § 2 ods. 1 uvedeného zákona: „služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky“.

(6) Súdny exekútor ako povinná osoba podľa AML zákona

Súdny exekútor je povinnou osobou pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie.

(7) Správca

Povinná osoba podľa AML zákona je aj správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(8) Audítor, účtovník, daňový poradca ako povinná osoba podľa AML zákona

Medzi povinné osoby patria aj audítori, účtovníci, daňoví poradcovia, ale aj iné osoby, ktoré poskytujú poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov.

(9) Realitná kancelária ako povinná osoba podľa AML zákona

Povinnou osobou je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností, pričom sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti sa myslí realitná činnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Medzi povinné osoby podľa AML zákona teda patria aj realitné kancelárie. Pri prenájme sa o povinnú osobu jedná iba v prípade, ak hodnota mesačného nájomného predstavuje sumu najmenej 10 000 EUR.

(10) Advokát alebo notár ako povinná osoba podľa AML zákona

Advokát alebo notár, sú povinnými osobami na účel AML zákona ak poskytujú klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá, pri

 • kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti,
 • správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
 • založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo
 • založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby.

(11) Poskytovateľ služby správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti

Poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak už nie je povinnou osobou podľa niektorého z vyššie uvedených bodov ako audítor, účtovník, daňový poradca, iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov, advokát alebo notár. Podľa Usmernenia zo zákona č. 297/2008 Z. z. pre organizačných a ekonomických poradcov a poskytovateľov služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti prístupného na webovej stránke Finančnej spravodajskej jednotky poskytovateľom služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti je podnikateľ, ktorý poskytuje tretím osobám akúkoľvek z týchto služieb:

 • zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb,
 • konanie ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba, ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokurista, vedúci organizačnej zložky odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, likvidátor obchodnej spoločnosti alebo konanie v podobnej pozícii vo vzťahu k tretím osobám alebo zabezpečenie takéhoto konania inou osobou,
 • zabezpečenie sídla, adresy sídla, adresy na doručovanie a ostatných súvisiacich služieb pre právnické osoby a účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky,
 • konanie ako správca združenia majetku alebo zabezpečenie takého konania inou osobou,
 • konanie ako splnomocnený akcionár pre tretiu osobu, ktorá je iná ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitého predpisu alebo zabezpečenie takéhoto konania inou osobou.

(12) Podnikateľský poradca, posol, zasielateľ ako povinná osoba podľa AML zákona

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo. Podľa Usmernenia zo zákona č. 297/2008 Z. z. pre organizačných a ekonomických poradcov a poskytovateľov služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti prístupného na webovej stránke Finančnej spravodajskej jednotky, v rámci živnostenského oprávnenia pre činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov je možné vykonávať najmä (nie však výlučne) tieto činnosti:

 • poradenskú činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond,
 • spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond,
 • technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond,
 • marketingové poradenstvo,
 • účtovné poradenstvo,
 • poradenstvo a certifikáciu kvality služieb a osôb,
 • poradenskú činnosť a vypracovame bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov,
 • poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa,
 • poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farieb,
 • poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality,
 • poradenstvo a certifikáciu systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov,
 • mediálne poradenstvo,
 • poradenstvo v oblasti spoločenského správania,
 • poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu,
 • konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Bližšie informácie o tom, vo vzťahu ku ktorým činnostiam je podnikateľský poradca povinnou osobou si môžete prečítať tu.

(13) Aukčná sieň, záložňa a pod.

Povinnou osobou je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená:

 • prevádzkovať aukčnú sieň,
 • obchodovať alebo sprostredkovať obchody s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi,
 • uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov,
 • prevádzkovať záložňu.

O povinnú osobu sa však nejedná ak hodnota vyššie uvedených obchodov je nižšia ako 10 000 EUR bez ohľadu na to, či ide o obchod vykonaný jednotlivo alebo o viac obchodov, ktoré na seba nadväzujú alebo môžu byť prepojené.

(14) Veriteľ

Veriteľ podľa § 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Veriteľom v zmysle uvedeného ustanovenia je: „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.“

(15) Poskytovateľ služby virtuálnej meny

Poskytovateľom služieb virtuálnej meny je podľa § 9 písm. n) AML zákona: „osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.“

(16) Poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny ako povinná osoba podľa AML zákona

Poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny je podľa § 9 písm. o) AML zákona: „osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.“

(17) Iná osoba

Iná osoba má postavenie povinnej osoby, pokiaľ to o nej ustanoví osobitný právny predpis.

(18) Pobočka, organizačná zložka

Pobočka, organizačná zložka alebo prevádzka zahraničnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v predchádzajúcich bodoch (1 – 17), vrátane zastúpenia zahraničnej banky a zastúpenia zahraničnej finančnej inštitúcie, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.

(19) Osoby obchodujúce v hotovosti ako povinné osoby podľa AML zákona

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcich bodoch ( 1 – 18) ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

Upozorňujeme, že pre postavenie povinnej osoby nie je podmienkou, aby činnosť, na ktorú má podnikateľské oprávnenie a pre ktorú zákon zakotvuje postavenie povinnej osoby aj reálne vykonávala. Povinnou osobou je napríklad aj spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti vedenie účtovníctva, ale reálne takéto služby neponúka, ani neposkytuje žiadnemu klientovi.

Čo keď nie som povinná osoba podľa AML zákona?

Povinnosti, ktoré zákon ukladá povinným osobám si priblížime v niektorom z nasledujúcich článkov. Upozorňujeme však, že určité povinnosti sa môžu vzťahovať aj na subjekty, ktoré medzi vyššie vymedzené povinné osoby nepatria. Napr. podľa § 10a odsek 1 AML zákona: „Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy (pozn. teda nie iba povinná osoba v zmysle vyššie uvedeného vymedzenia) a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 odsek 1 písm. a), údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.“

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Ste realitná kancelária, účtovník alebo poskytujete podnikateľské poradenstvo? Nie ste si istý, či sa na Vás vzťahuje AML zákon? Poradíme Vám.
 • Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.
 • Vypracujeme AML dokumentáciu pre Vašu  spoločnosť.
 • Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Čo je to KYC?

Čo je to AML?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.