Preskočiť na obsah

[2024] Čo je to AML?

AML je skratka z anglického slovného spojenia anti – money laundering. V preklade to znamená „proti praniu peňazí.“ AML sa teda  praxi najčastejšie chápe ako súhrn pravidiel alebo opatrení na zamedzenie praniu (špinavých) peňazí. Pranie špinavých peňazí je hovorový termín pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Viac si prečítate v článku.

Právna úprava AML

Základná právna úprava AML je na Slovensku zakotvená v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“). Uvedený zákon nahradil dovtedajšiu právnu úpravu zákona č. 367/2000 Z. z. Ďalšie pramene relevantné pre oblasť ochrany pred legalizáciou nájdete na stránke Finančnej spravodajskej jednotky.

Legalizácia

Legalizáciu AML zákon v § 2 ods. 1 vymedzuje ako úmyselné konanie, ktoré spočíva v

 • Zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku alebo s cieľom napomáhania osobe, ktorá sa podieľa na páchaní takejto trestnej činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania.
 • Utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti.
 • Nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti.
 • Účasti na konaní podľa predchádzajúcich bodov. Účasť môže byť aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania a navádzania, ako aj v pokuse o takéto konanie.

Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

Legalizácia výnosu z trestnej činnosti je trestný čin zakotvený v osobitej časti Trestného zákona (§ 233, 233a a 234).

Tohto trestného činu sa dopustí ten kto:

 • Nadobudne, prechováva alebo užíva vec. V prípade, že vec je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
 • Ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
 • Zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu.
 • Zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo vlastnícke právo alebo iné právo k nej.
 • Z nedbanlivosti ukryje, na seba alebo iného prevedie, prechováva alebo užíva vec väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
 • Inému z nedbanlivosti umožní zatajiť pôvod alebo zistenie pôvodu veci väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
 • Neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa predchádzajúcich bodov alebo trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c Trestného zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, okrem prípadu, ak nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.

Čo pre Vás môžeme urobiť v oblasti AML?

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Vypracujeme pre Vás program vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ďalšiu internú dokumentáciu.
 • Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.
 • Osobné, telefonické a online konzultácie a školenia.
 • Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.

Prečítajte si aj:

Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Čo je to KYC?

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Čo je to GDPR?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.