Preskočiť na obsah

Zistenie a overenie identifikácie klienta– občana Ukrajiny

V súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine a množstvom prichádzajúcich utečencov zverejnila Finančná spravodajská jednotka SR Usmernenie k overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Usmernenie popisuje zistenie a overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny.

Overenie identifikácie klienta – občana Ukrajiny

Podľa § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona overením identifikácie sa na účely AML zákona rozumie a) pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti;
u fyzickej osoby-podnikateľa aj overenie údajov podľa § 7 písm. a) na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.

Doklady totožnosti klientov z Ukrajiny

Podľa Usmernenia za doklad totožnosti, na základe ktorého je možné zistiť a overiť identifikáciu klienta
– občana Ukrajiny, resp. rodinného príslušníka ako občana tretej krajiny, ktorí museli opustiť Ukrajinu v súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom a v súčasnosti sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, možno podľa právneho poriadku SR považovať:

  • Platný cestovný doklad. Tým môže byť cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas. Alebo tiež náhradný cestovný doklad, cestovný doklad cudzinca, náhradný cestovný doklad Európskej únie, iný doklad podľa zákona o cestovných dokladoch).
  • V prípade žiadateľa o azyl preukaz žiadateľa o azyl, ktorý slúži ako doklad totožnosti na čas konania o udelenie azylu. Následne cudzincovi s azylom vydajú doklad o pobyte. Takýto doklad obsahuje názov „azylant“ (z. č. 480/2002 Z. z. o azyle).
  • Ak je cudzincovi udelený prechodný pobyt – doplnková ochrana alebo trvalý pobyt – azyl, cudzincovi vydajú doklad o pobyte vo forme polykarbonátovej karty. Vyplýva to zo zákona o pobyte cudzincov.
  • Ak nemá cudzinec vlastný cestovný doklad a má udelený azyl, vydajú mu k polykarbonátovej karte cestovný doklad podľa Dohovoru z 28. septembra 1954 a Dohovoru 28. júla 1951.
  • V prípade, že cudzinec nemá vlastný cestovný doklad a má udelenú doplnkovú ochranu, vydajú mu k polykarbonátovej karte cudzinecký pas.
  • Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území SR („odídenec“). Takéto potvrdenie vydáva Úrad hraničnej a cudzineckej polície PZ. Môže slúžiť len na zistenie adresy trvalého alebo iného pobytu klienta, ak nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti.
  • Dočasný doklad o identifikácii občana Ukrajiny (osvedčenie). Takýto doklad vydáva konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny. V SR nie je spôsobilým dokladom na zistenie a overenie identifikácie klienta. Takýto doklad je iba dočasný, bez akýchkoľvek ochranných prvkov a je vydaný len do doby vydania riadneho dokladu totožnosti.

Ostatné doklady

Ostatné doklady ako napr. vodičský preukaz, zbrojný preukaz, karta poistenca sa nepovažujú podľa právneho poriadku SR za doklad totožnosti. Tieto doklady sú len sekundárne. Môžu sa použiť ako ďalšie doklady popri doklade totožnosti, na zistenie a overenie ostatných požadovaných údajov.

V prípade, ak má cudzinec tolerovaný pobyt na území SR a disponuje dokladom vo formáte A4 na kancelárskom papieri bez ochranných prvkov, takéto potvrdenie nemožno považovať za doklad totožnosti, na základe ktorého možno overiť identifikáciu klienta v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) AML zákona.

Prečítajte si aj:

Neobvyklé obchodné operácie realitnej kancelárie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.