Preskočiť na obsah

Kvalifikovaná žiadosť na Finančnú spravodajskú jednotku

Právny poriadok zakotvuje viaceré povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V praxi sa často stáva, že niektoré povinnosti sú pre povinné osoby ťažko zrozumiteľné. Aj z tohto dôvodu Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru v rámci metodickej činnosti podáva stanoviská k praktickej aplikácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML zákon“).

Účelom stanovísk je poskytnúť výkladu Finančnou spravodajskou jednotkou, ako vecným gestorom a kontrolným orgánom k aplikačným problémom, ktoré sa vyskytli v praktickej činnosti povinných osôb, prípadne sa týkajú nejednoznačného výkladu jednotlivých ustanovení AML zákona.

Ako podať kvalifikovanú žiadosť?

Finančná spravodajská jednotka podáva stanoviská len na základe písomnej kvalifikovanej žiadosti. Za kvalifikovanú žiadosť sa považuje písomná žiadosť zaslaná :

 • prostredníctvom poštovej služby na adresu: Finančná spravodajská jednotka, Prezídium PZ, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
 • faxom na tel. č.: 09610 59047,
 • resp. prostredníctvom e- mailovej schránky na adresu: sjfpsek@minv.sk.

Lehota na vybavenie kvalifikovanej žiadosti

Finančná spravodajská jednotka odpovedá spravidla do 60 dní od doručenia kvalifikovanej žiadosti. Odpovedá rovnakým spôsobom, akým bola kvalifikovaná žiadosť doručená. Na žiadosť o zaujatie stanoviska, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalifikovanú žiadosť, Finančná spravodajská jednotka neprihliada a z časových a personálnych dôvodov neodpovie. Sú to prípady, keď žiadosť nepodala povinná osoba, resp. jej právny poradca, žiadosť nepatrí do pôsobnosti Finančnej spravodajskej jednotky – netýka sa AML zákona, neobsahuje dostatok relevantných informácií, resp. analýzu situácie a návrh vlastného riešenia.

Obsah kvalifikovanej žiadosti

Kvalifikovaná žiadosť by mala obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikácia povinnej osoby,
 • zaradenie osoby medzi povinné osoby podľa § 5 AML zákona,
 • uvedenie mena, priezviska a pracovného zaradenia fyzickej osoby, ktorá kvalifikovanú žiadosť za povinnú osobu podáva alebo splnomocnenca,
 • vzťah povinnej osoby k aplikačnému problému,
 • adresa na doručovanie a telefonický kontakt na žiadateľa,
 • vecný popis problému vrátane okolností podstatných pre prípravu odpovede,
 • označenie konkrétneho ustanovenia AMK zákona ku ktorému žiadosť smeruje,
 • uvedenie analýzy problému a vyjadrenie žiadateľa k možnostiam riešenia – uvedenie, v čom žiadateľ vidí nejasnosti a ako by chcel v praxi v danej veci postupovať.

Je potrebné, aby otázky boli formulované dostatočne konkrétne. Finančná spravodajská jednotka poskytuje vyjadrenie k otázkam, ktoré nemajú špekulatívny charakter, ale predstavujú reálny problém v aplikačnej praxi.

Zdôrazňujeme, že stanoviská poskytnuté Finančnou spravodajskou jednotkou na základe kvalifikovanej žiadosti nie sú právne záväzné a nemajú žiadne právne účinky voči tretím osobám.

Naše služby

Pokiaľ ste povinnou osobou podľa AML zákona a pri svojej činnosti ste sa stretli s aplikačnými problémami alebo nejasnosťami, radi vám pomôžeme s analýzou problému a podaním kvalifikovanej žiadosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.