Preskočiť na obsah

Kedy je podnikateľský poradca povinnou osobou podľa AML zákona?

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť podnikateľského, organizačného a ekonomického poradcu je povinnou osobou na účely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (ďalej ako „AML zákon“) iba vo vzťahu k činnostiam presne vymedzeným v AML zákone, ktoré uvádzame nižšie v článku.

Ak si nie ste istý, či ste aj vy povinná osoba, môžete sa na nás obrátiť. Radi Vám poskytneme konzultáciu alebo vypracujeme právne stanovisko.

Ide o nasledovné činnosti:

 • poskytnutie služby, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá pri (i) kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti, (ii) správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku, (iii) založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo (iv) založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby,
 • zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb,
 • konanie ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba, ktorá je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokurista, vedúci organizačnej zložky odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, likvidátor obchodnej spoločnosti alebo konanie v podobnej pozícii vo vzťahu k tretím osobám alebo zabezpečenie takého konania inou osobou,
 • zabezpečenie sídla, adresy sídla, adresy na doručovanie a ostatných súvisiacich služieb pre právnické osoby a účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky,
 • konanie ako správca združenia majetku alebo zabezpečenie takého konania inou osobou
 • konanie ako splnomocnený akcionár pre tretiu osobu, ktorá je iná ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, alebo zabezpečenie takého konania inou osobou.

Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Kto je politicky exponovaná osoba?

Aké povinnosti majú podnikateľskí poradcovia povinnosti podľa AML zákona ak sú povinnou osobou?

 • vypracovať program vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (§ 20 ods. 1, 2 AML zákona), ktorý musí byť konkrétny so zameraním sa na praktickú činnosť povinnej osoby a všetky jej predmety činnosti,
 • vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku klientom – zjednodušená starostlivosť, základná starostlivosť alebo zvýšená starostlivosť, (§ 10 – § 12 AML zákona),
 • posudzovať obchody a zisťovať možné neobvyklé obchodné operácie a vypracovať o výsledkoch posudzovania a zistenia účelu obchodov záznam a venovať osobitnú pozornosť obchodom uvedených v § 14 ods. 2 AML zákona,
 • odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ak už bol uzavretý, tak ho ukončiť, alebo odmietnuť vykonanie obchodu (§ 15 AML zákona),
 • zdržať neobvyklú obchodnú operáciu v prípadoch vymedzených v AML zákone (§ 16 AML zákona),
 • ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu (§ 17 AML zákona),
 • zachovávať mlčanlivosť o ohlásení neobvyklej obchodnej operácii (§ 18 AML zákona),
 • spracovávať a uchovávať údaje týkajúce sa vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (§ 19 AML zákona) a upozorniť klienta na takéto uchovávanie (§ 21 AML zákona),
 • poskytnúť súčinnosť Finančnej spravodajskej jednotke pri plnení jej úloh (§ 21 AML zákona),
 • poskytnúť súčinnosť v prípade vykonávania kontroly (§ 30 AML zákona).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.