Preskočiť na obsah

[2023] Potrebuje lekáreň povolenie na predaj liehu?

K bežnému sortimentu v lekárni patrí aj produkty s vysokým obsahom alkoholu. Napr. alpa, švédske kvapky, dezinfekcia a podobne. Potrebuje však lekáreň na takýto predaj povolenie na predaj liehu? Prečítajte si v našom článku.

Spotrebiteľské balenie liehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (ďalej ako „SBL) v zmysle § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) sa vydáva výlučne na predaj SBL.

SBL definuje § 51 zákon č. 530/2011 Z. z. ako:„uzavretý spotrebiteľský obal naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu„.

Podľa citovaného ustanovenia: „spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 (etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac, etylalkohol a ostatné destiláty,  denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom) a 2208 (etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol, destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje) je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou.“

Výnimky z povinného označenia

Výnimky z tejto povinnosti sa vzťahujú na lieh, ktorý je:

 • vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia;
 • tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely;
 • vyvážaný na územie tretieho štátu;
 • prepravovaný do iného členského štátu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely;
 • určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
 • vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území;
 • dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu;
 • určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, osobám z iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy;
 • prepravovaný na daňové územie na súkromné účely;
 • dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu;
 • prijatý zahraničným zástupcom v alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy;
 • vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a zákona č. 530/2011 Z. z.;
 • obsiahnutý vo výživovom doplnku.

Oslobodenie od dane

Výnimka v rovnakom rozsahu ako vo vyššie uvedených bodoch sa vzťahuje aj na lieh oslobodený od dane podľa § 7, § 8 alebo § 40 zákon č. 530/2011 Z. z. Podľa § 40 zákona č. 530/2011 Z. z. je o. i. oslobodený aj:

 • lieh určený na použitie  na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyrobených z macerátov a extraktov;
 • lieh osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov v zmysle Vyhlášky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu;
 • lieh na vedecké účely, výskumné účely, analytické účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne nie je možné použiť osobitne denaturovaný lieh;
 • lieh obsiahnutý vo výrobku, na ktorého výrobu bol alebo mohol byť použitý lieh oslobodený od dane podľa predchádzajúcich bodov alebo lieh všeobecne denaturovaný, a to aj ak takýto výrobok bol dodaný z iného členského štátu alebo dovezený z tretieho štátu, a lieh, ktorý vznikol ako vedľajší produkt alebo odpad pri výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je možné oddeliť všeobecne dostupnými metódami – prijímať, dovážať, dodávať alebo skladovať takýto výrobok možno na základe písomného súhlasu finančného riaditeľstva,…).

Predaj a výroba liehu

Za predpokladu, že produkty predávané v lekárni (alpa, dezinfekčné prostriedky, výživové doplnky…) nie sú definované ako SBL, nepodliehajú povinnosti označovania kontrolnou známkou, sú denaturované, obsahujú lieh oslobodený od spotrebnej dane nebude na ich predaj vydané povolenie na predaj SBL. Takejto povinnosti nepodliehajú.

Ak sa výrobky nakupujú na daňovom území (SR) vo voľnom obehu je viditeľné, či sú výrobky označené kontrolnou známkou alebo nie. V prípade označenia výrobkov kontrolnou známkou ide o SBL. Tým pádom je potrebné mať na ich predaj povolenie na predaj SBL od miestne príslušného správcu dane (colného úradu).

V prípade výroby výrobkov oslobodených od dane alebo vyrobených z liehu bez dane má byť oprávnená osoba bola zároveň užívateľským podnikom podľa § 9 zákona č. 530/2011 Z. z. Bez štatútu užívateľského podniku bude nakupovať lieh pre výrobky za cenu so spotrebnou daňou.

Potrebuje lekáreň povolenie na predaj liehu – zhrnutie

V prípade predaja výrobkov, na ktoré sa nevťahuje povinnosť označenia kontrolnou známkou nepotrebuje lekáreň povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu.

Pri predaji výrobkov dodávaných s označením kontrolnou známkou potrebuje lekáreň povolenie na predaj liehu.

V prípade výroby výrobkov z liehu oslobodených od dane alebo z liehu oslobodeného od dane môže výrobca požiadať o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. V takomto prípade má na odberný poukaz možnosť odberať liehu bez spotrebnej dane.

Podnikáte a nie ste si istí niektorými povinnosťami?

 • vypracujeme pre Vás právne stanoviská a analýzy na mieru
 • pomôžeme Vám so s vybavením všetkých potrebných povolení, licencií, plnením oznamovacích povinností a podobne
 • ohlásime Vám živnosť alebo založíme obchodnú spoločnosť

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Vymáhanie pohľadávok pre podnikateľov – ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Verejná obchodná spoločnosť – založenie a výhody

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.