Preskočiť na obsah

[2023] Verejná obchodná spoločnosť – výhody a založenie

Medzi právne formy obchodných spoločností podľa nášho Obchodného zákonníka patrí aj verejná obchodná spoločnosť.  Táto právna forma obchodnej spoločnosti síce nie je často používaná, ale má svoje výhody. Prečítajte si, aké sú výhody verejnej obchodnej spoločnosti a ako postupovať pri jej založení.

Čo je to verejná obchodná spoločnosť?

Obchodný zákonník v ustanovení § 76 definuje verejnú obchodnú spoločnosť ako „spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom.“

Základnými črtami verejnej obchodnej spoločnosti je:

 • spojenie minimálne dvoch spoločníkov, ktorého účelom môže byť iba výkon podnikateľskej činnosti,
 • zapojenie spoločníkov do výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 • osobné ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti a tým znášanie podnikateľského rizika v rozsahu individuálneho podnikania,
 • neexistencia zákonnej povinnosti vytvoriť základné imanie, vložiť vklad do spoločnosti alebo kreovať určité orgány spoločnosti.

Verejná obchodná spoločnosť je založená uzavretím spoločenskej zmluvy minimálne dvomi spoločníkmi. Spoločníkmi môžu byť fyzické a/alebo právnické osoby.

Nie je teda vylúčená ani možnosť založenia verejnej obchodnej spoločnosti dvomi spoločníkmi – fyzickou osobou a jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej je jediným zakladateľom a spoločníkom práve táto fyzická osoba.

Aké sú výhody verejnej obchodnej spoločnosti?

 • Verejná obchodná spoločnosť nemá zákonom obmedzený počet spoločníkov na rozdiel napríklad od s. r. o., v ktorej je počet spoločníkov obmedzený na 50.
 • V. o. s. nevytvára základné imanie, spoločníci teda nemajú povinnosť vložiť vklad do spoločnosti.
 • Verejnú obchodnú spoločnosť môžu založiť napr. aj dve s. r. o., čím sa neguje nevýhoda, že spoločníci v. o. s. ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Takto založená v. o. s. môže byť vhodnou platformou pre spoločný projekt dvoch alebo aj viacerých s. r. o.

Spoločenská zmluva verejnej obchodnej spoločnosti

Spoločenská zmluva musí povinne obsahovať:

 • obchodné meno spoločnosti,
 • sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníkov – v prípade právnických osôb uvedením ich názvu a sídla, v prípade fyzických osôb uvedením ich mena a bydliska,
 • vymedzenie predmetu podnikania.

Dôležitou funkciou spoločenskej zmluvy je okrem založenia spoločnosti aj úprava vzťahov medzi spoločníkmi a spoločnosťou a medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom. Z tohto dôvodu a tiež vzhľadom na stručnú právnu úpravu verejnej obchodnej spoločnosti v Obchodnom zákonníku s množstvom dispozitívnych ustanovení je vhodné v spoločenskej zmluve okrem obligatórnych náležitostí upraviť aj ďalšie otázky a to napríklad:

 • vkladovú povinnosť spoločníkov vrátane lehoty na splatenie vkladu, výšky úrokov pre prípad omeškania so splácaním vkladu,
 • konanie v mene spoločnosti (vymedzenie úkonov, na ktoré je potrebný súhlas viacerých, prípadne všetkých spoločníkov),
 • poverenie niektorého/niektorých zo spoločníkov obchodným vedením spoločnosti,
 • pravidlá deľby zisku, likvidačného zostatku, znášania straty, výpočtu vyrovnacieho podielu,
 • bližšie vymedzenie zákazu konkurencie atď.

Obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti

Obchodné meno verejnej obchodnej spoločnosti musí obsahovať aj označenie právnej formy, a to buď uvedením slovného spojenia „verejná obchodná spoločnosť“ alebo niektorej zo skratiek „ver. obch. spol. alebo v. o. s. To nie je potrebné, ak obchodné meno spoločnosti obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov. V takýchto prípadoch postačuje uvedenie dodatku „a spol.“

Návrh na zápis do obchodného registra

Po založení verejnej obchodnej spoločnosti môžu spoločníci podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

V zmysle ustanovenia § 78 Obchodného zákonníka návrh podávajú a podpisujú všetci spoločníci. Návrh podávajú elektronicky na predpísanom tlačive.

Prílohami návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sú:

 • listina preukazujúca vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej bude registrované sídlo v. o. s. alebo písomný súhlas vlastníka s úradne osvedčeným podpisom,
 • čestné vyhlásenia k zapísaniu údajov, ktoré sa navrhujú zapísať, ale nevyplývajú z inej prílohy,
 • spoločenská zmluva,
 • listina preukazujúca podnikateľské oprávnenie vyžadované na vykonávanie činnosti, ktorá má byť do obchodného registra zapísaná ako predmet podnikania (napríklad osvedčenie o živnostenskom podnikaní, licencia, povolenie a podobne).

Poplatky

Poplatok z návrhu na prvý zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra je podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov spoplatnený sumou 150 eur.

Vznik verejnej obchodnej spoločnosti

Deň, ku ktorému bol vykonaný zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra je dňom vzniku verejnej obchodnej spoločnosti. Pred vznikom verejnej obchodnej spoločnosti za ňu konajú jej spoločníci v zmysle ustanovenia § 64 Obchodného zákonníka. Po vzniku spoločnosti sa na schválenie takýchto úkonov vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva neustanovuje inak.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • poradíme Vám vhodný model pre Vaše podnikanie, akú právnu formu zvoliť, ako postupovať
 • osobná, telefonická alebo online konzultácia
 • založenie verejnej obchodnej spoločnosti
 • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • akciovej spoločnosti – založenie
 • založenie komanditnej spoločnosti
 • založenie družstva
 • ohlásenie živnosti
 • zmeny v Obchodnom registri
 • zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra

Zaujal Vás článok alebo máte k nemu otázky? Ozvite sa nám.

Prečítajte si aj:

Ako prísť k dedičstvu, o ktorom ste ani nevedeli?

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Založenie komanditnej spoločnosti?

Advokáti ako registrátori do obchodného registra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.