Preskočiť na obsah

[2023] Ako prísť k dedičstvu, o ktorom ste ani nevedeli?

Dlhodobo sledujeme nárast počtu pokusov ako vylákať peniaze od horšie informovaných ľudí. Jedným z námetov, s ktorými podvodníci často pracujú je aj sľubovanie podielu na dedičstve. Ako prísť k dedičstvu? Nik racionálne uvažujúci asi neuverí, že zrovna s ním sa chce o svoje dedičstvo podeliť nigérijský princ alebo že by mohol dediť po tragicky zosnulom menovcovi v USA.

Existuje však legálna a reálna možnosť, ako prísť k dedičstvu? Ako by sa mohlo stať, prídete k dedičstvu, o ktorom možno ani neviete, že existuje?

V tomto článku Vám ukážeme, že áno. V praxi sa stretávame s mnohými prípadmi, kedy sú takýmto dedičstvom pozemky neprededené aj niekoľko generácií. Priblížime Vám naše praktické skúsenosti s tým:

Ako sa mohlo na dedičstvo zabudnúť?

Slováci mali po celé generácie silný vzťah k pôde. Generácie trvajúcu kontinuitu však narušil komunizmus a s ním prichádzajúca kolektivizácia pôdy. V tomto období boli mnohí roľníci donútení vzdať svojej pôdy. Veľká časť pôdy prešla do dispozície tzv. jednotných roľníckych družstiev. Mnohé rodiny zanechali hospodárenie na svojej pôde a zamestnali sa vo fabrikách. S tým bolo často spojené aj presťahovanie do mesta. Ak niekto ostal hospodáriť na svojom musel odvádzať tzv. kontingenty často v nerealistickej likvidačnej výške.

Aj z uvedených dôvodov sa pre niektoré rodiny pôda postupne začala stávať príťažou. V prípade úmrtia vlastníka pôdy si to preto pozostalí v mnohých prípadoch vyhodnotili tak, že sa im neoplatí uhradiť náklady spojené s prededením pôdy a pri prejednaní dedičstva radšej vyhlásili, že nebohý žiadny majetok nemal. Aj nedôslednosti pri evidencii vlastníckych vzťahov k pôde a pri dedičských konaniach a celkové nízke právne povedomie potom často viedli k stavu, že aj po desaťročiach je na liste vlastníctva k pôde evidovaný už dávno zosnulý predok. Pritom často môžete natrafiť aj na prípady, kedy medzi časom nežijú už ani jeho deti a vnúčatá. Aktuálni dedičia si preto už ani vôbec nemusia pamätať, akú pôdu ich predkovia mali, čo značne komplikuje možnosti ako prísť k tomuto dedičstvu.

Ako môžem zistiť, či je pôda evidovaná na môjho predka?

Chcete preveriť, či je vlastníctvo k pôde stále evidované aj na Vašich predkov? Ako prvý krok odporúčame katastrálny portál – https://www.katasterportal.sk/kapor/.

Na stránke katastrálneho portálu môžete vyhľadať parcely podľa mena vlastníka s uvedením katastrálneho územia, v ktorom sa parcely môžu nachádzať. Do vyhľadávania odporúčame postupne zadať mená Vašich predkov a okrem obce a katastrálneho územia, v ktorom žili odporúčame preveriť aj susediace katastrálne územia.

Začiatkom roka 2023 Slovenský pozemkový fond zverejnil Zoznam nezistených vlastníkov. Potenciálni dediči tak môžu svojich predkov vyhľadať aj v tomto zozname.

Ako zistím, či ide o môjho predka?

Podarilo sa Vám vyhľadať parcely evidované na predkov alebo ste predkov našli v zozname nezistených vlastníkov? Nemusí byť isté, že evidovaným vlastníkom je Váš predok. V obciach sa bežne vyskytuje viacero menovcov. Údaje o vlastníkovi sú na liste vlastníctva štandardne uvedené v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade zosnulých aj dátum úmrtia. Avšak v prípade starších zápisov často časť záznamov chýba. Často je na liste vlastníctva iba meno a priezvisko vlastníka, prípadne aj prezývka, ktorá môže byť dôležitou nápovedou.

Pokiaľ je síce vlastník známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe alebo ak pri vlastníkovi nie sú  na liste vlastníctva evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, ide sa o tzv. nezisteného vlastníka. Pôda nezistených vlastníkov je v správe Slovenského pozemkového fondu.

Z našich skúseností Vám vieme odporučiť aj ďalšie tipy, ktoré môžu napovedať, či sa naozaj jedná o Vášho predka.

Naše tipy ako prísť k dedičstvu:

 • Všimnite si spoluvlastníkov. Vzhľadom na veľkú rozdrobenosť pôdy na Slovensku je štandardom, že jedna parcela je v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb. Je to aj Váš prípad? Zamerajte sa na to, či Vám nie sú známe mená spoluvlastníkov. Pred prijatím zákonných obmedzení na zamedzenie drobenia pôdy bol štandard, že na každej predeďovanej parcele nadobudlo podiel každé z detí poručiteľa – teda aj súrodenci Vášho predka. Ak sa mená časti spoluvlastníkov zhodujú s menami súrodencov Vášho predka, môže to byť pre Vás nápoveda, že vlastníkom je Váš predok.
 • Všimnite si titul nadobudnutia. Na liste vlastníctva je pri jednotlivých vlastníkoch uvedený aj titul nadobudnutia. Častým titulom nadobudnutia vlastníckeho práva k pôde je napr. aj osvedčenie / uznesenie o dedičstve, pričom na liste vlastníctva býva uvedený aj rok nadobudnutia. Ak z listu vlastníctva zistíte, že vlastník nadobudol vlastníctvo napr. dedením v roku 1950, zamyslite sa nad tým,  či je reálne z časového hľadiska, že Váš predok v tomto čase dedil. Takisto si všimnite, či rovnaký titul nadobudnutia (rovnaké osvedčenie o dedičstve) je titulom nadobudnutia vlastníctva aj u spoluvlastníkov – domnelých súrodencov predka.
 • Vyhľadajte bližšie informácie. Bližšie informácie o titule nadobudnutia dedičstva Vám môže poskytnúť aj Okresný úrad, Katastrálny odbor príslušný pre katastrálne územie, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Dokument, na základe ktorého bolo v katastri nehnuteľností zaevidované vlastnícke právo (či už je to osvedčenie o dedičstve alebo napr. kúpna, či darovacia zmluva) môžete v niektorých prípadoch vypátrať aj v miestne príslušnom archíve. Pokiaľ neviete mená predkov vrátane rodných priezvisk a dátumov narodenia a úmrtia, môžete tieto informácie zistiť na matrike, prípadne aj farskom úrade.

Pokiaľ výsledky vyššie popisovaného preverovania nasvedčujú tomu, že sa jedná o pozemok Vášho predka, ako ďalší krok môžete podať návrhu na dodatočné konanie o dedičstve. Procesnú úpravu tohto konania upravuje Civilný mimosporový poriadok. Podľa § 159 Civilného mimosporového konania: „Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené.“

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve by mal obsahovať hlavne:

 • označenie súdu, ktorému je návrh určený
 • kto návrh podáva
 • vymedzenie poručiteľa, po ktorom sa predeďuje
 • špecifikácia poručiteľovho majetku, ktorý je potrebné predediť (tzv. novo objavený majetok)
 • vymedzenie dedičov poručiteľa podľa dedičskej postupnosti
 • čo sa návrhom sleduje – uskutočnenie dodatočného konania o dedičstve
 • podpis navrhovateľa
 • prílohy

Hoci nie je nevyhnuté, aby bolo vymedzenie poručiteľovho majetku a okruhu jeho dedičov v návrhu úplné, ako presné a podrobné informácie súdu poskytnete môže mať vplyv na dĺžku konania. Odporúčame poskytnúť údaje, ktoré máte k dispozícii hneď na začiatku. To sa vzťahuje aj na prílohy, ktorými by mali byť predovšetkým doklady dokumentujúce dedičskú postupnosť. Pokiaľ teda predeďujete pozemky napr. po prastarom otcovi v ideálnom prípade je potrebné doložiť dokument, ktorým sa ukončilo dedičské konanie, ktoré prebehlo (ak prebehlo) po jeho smrti, rozhodnutia, ktorými sa ukončilo dedičské konanie po všetkých jeho dedičoch, ktorí sú už zosnulí až po žijúcich dedičov.

Ako prebieha dedičské konanie?

Po prvotných úkonoch súd poverí prejednaním dedičstva notára. Notár v konaní postupuje ako súdny komisár. Notár po preverení ustáli rozsah majetku, jeho odhadovanú hodnotu a okruh dedičov. V ideálnom prípade sa dediči najneskôr v tomto štádiu konania dohodnú na rozdelení dedičstva, prípadných výplatkoch a podobne. Notár predvolá dedičov na prejednanie dedičstva. Zvlášť v prípadoch, kedy sa predeďuje po predkovi spred niekoľkých generácií môže byť okruh dedičov dosť rozsiahly. V našej praxi sme sa zúčastnili napr. aj pojednávania, na ktoré bolo predvolaných 45 dedičov, preto odporúčame zvážiť aj možnosť dedičov ustanoviť si splnomocnenca. Prejednanie dedičstva končí právoplatnosťou uznesenia o dedičstve.

Aké sú poplatky pri predeďovaní?

V prípade, že sa do tohto procesu pustíte, je počítajte s nasledovnými nákladmi:

 • Súdne poplatky – výšku súdnych poplatkov upravuje zákon o súdnych poplatkoch, podľa ktorého je výška poplatku za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.
 • Notárske poplatky – výšku notárskych poplatkov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov. V tomto prípade je základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní je všeobecná hodnota prejednávaného majetku. Výška poplatku v zmysle § 13 vyhlášky sa vypočíta nasledovne:
 • z prvých 3 300 eur základu 2 %
 • ďalej z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu 1 %,
 • z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu 0,7 %
 • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu 0,4 %
 • a z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu 0,2 %
 • suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Okrem toho má notár nárok aj na náhradu hotových výdavkov, kam patrí napr. poštovné a podobe.

 • Iné poplatky – napr. poplatok na vyžiadanie rovnopisu úmrtného listu, vyhotovenie fotokópií archívnych dokumentov, poštovné k jednotlivým podaniam, osvedčenie podpisu na splnomocnení na prejednanie dedičstva a pod.

Naše odporúčanie ako prísť k dedičstvu

Vzhľadom na to, že celý proces je často zdĺhavý a je spojený aj s nákladmi odporúčame vopred zhodnotiť, aké pozemky by boli predmetom dedenia. Napríklad, či je hodnota pozemkov adekvátna k času a nákladom, ktoré si celý proces vyžaduje.

Jednotlivé parcely si môžete vopred vyhľadať na mape tu: https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html. Odporúčame tiež preveriť, aké sú možnosti využitia predmetných parciel podľa územného plánu pre územie, v ktorom sa nachádzajú. Môžete tiež sledovať ceny za podobné pozemky v ponuke realitných kancelárií. Pokiaľ si nie ste istý, odporúčame konzultáciu s odborníkom.

Čo pre Vás môžeme urobiť my?

Pokiaľ sa chcete poradiť, preveriť, či aj Vaša rodina má neprededený majetok alebo máte záujem o zastupovanie v dodatočnom konaní o dedičstve ponúkame Vám nasledovné služby:

 • osobná, telefonická alebo online konzultácia ako prídete k Vášmu dedičstvu
 • zanalyzujeme Vaše možnosti a navrhneme Vám konkrétny postup
 • vyžiadame informácií z Okresného úradu, matriky, archívu, okresného súdu
 • pripravíme návrh na dodatočné konanie o dedičstve
 • zastúpime Vás v dodatočnom konaní o dedičstve pred súdom a notárom
 • budeme za Vás rokovať s ostatnými spoludedičmi a pomôžeme Vám s podkladmi k dedičskej dohode
 • zastúpime Vás v sporoch so spoludedičmi

Ako prísť k dedičstvu nemusí byť iba teoretická úvaha, ale aj praktický návod.

Zaujal Vás článok alebo máte k nemu otázky? Ozvite sa nám.

Prečítajte si aj ďalšie naše články:

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.