Preskočiť na obsah

[2023] Ako podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve?

pôda

V praxi sa bežne stáva, že po ukončení dedičského konania dediči zistia, že nebol prededený všetok majetok poručiteľa. Hlavne v minulosti ostali často neprededené aj pozemky. (Dôvodom sa podrobnejšie venujeme aj v staršom článku.) Ako však postupovať, keď takáto situácia nastane? Ako podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve?

Prečítajte si:

Procesnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje Civilný mimosporový poriadok. Podľa § 159 Civilného mimosporového konania: „Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené.“ Je teda potrebné podanie návrhu na súd.

Náležitosti návrhu na dodatočné konanie o dedičstve

Návrh na dodatočné konanie o dedičstve by mal obsahovať hlavne:

 • označenie súdu, ktorému je návrh určený
 • kto návrh podáva
 • vymedzenie poručiteľa, po ktorom sa predeďuje
 • čo sa návrhom sleduje – uskutočnenie dodatočného konania o dedičstve
 • vymedzenie dedičov poručiteľa podľa dedičskej postupnosti
 • vymedzenie poručiteľovho majetku, ktorý chcete predediť (tzv. novo objavený majetok)
 • podpis navrhovateľa
 • prílohy

Hoci nie je nevyhnuté, aby bolo vymedzenie poručiteľovho majetku a okruhu jeho dedičov v návrhu úplné, ako presné a podrobné informácie súdu poskytnete môže mať vplyv na dĺžku konania. Odporúčame poskytnúť údaje, ktoré máte k dispozícii hneď na začiatku.

To sa vzťahuje aj na prílohy, ktorými by mali byť predovšetkým doklady dokumentujúce dedičskú postupnosť. Pokiaľ teda predeďujete pozemky napr. po prastarom otcovi, v ideálnom prípade je potrebné doložiť dokument, ktorým sa ukončilo dedičské konanie, ktoré prebehlo (ak prebehlo) po jeho smrti, rozhodnutia, ktorými sa ukončilo dedičské konanie po všetkých jeho dedičoch, ktorí sú už zosnulí až po žijúcich dedičov.

Ako prebieha dodatočné konanie o dedičstve?

Po prvotných úkonoch súd poverí prejednaním dedičstva notára, ktorý bude v konaní postupovať ako súdny komisár. Notár po preverení ustáli rozsah majetku, jeho odhadovanú hodnotu a okruh dedičov. V ideálnom prípade sa dediči najneskôr v tomto štádiu konania dohodnú na rozdelení dedičstva, prípadných výplatkoch a podobne.

Notár predvolá dedičov na prejednanie dedičstva. Zvlášť v prípadoch, kedy sa predeďuje po predkovi spred niekoľkých generácií môže byť okruh dedičov dosť rozsiahly. V našej praxi sme sa zúčastnili napr. aj pojednávania, na ktoré bolo predvolaných 45 dedičov, preto odporúčame zvážiť aj možnosť dedičov ustanoviť si splnomocnenca. Prejedanie dedičstva je skončené právoplatnosťou uznesenia o dedičstve.

Poplatky

V prípade, že sa rozhodnete do tohto procesu pustiť, je potrebné počítať s nasledovnými nákladmi:

 • Súdne poplatky – výšku súdnych poplatkov upravuje zákon o súdnych poplatkoch, podľa ktorého je výška poplatku za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura.
 • Notárske poplatky – výšku notárskych poplatkov upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov. V tomto prípade je základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v konaní je všeobecná hodnota prejednávaného majetku. Výška poplatku v zmysle § 13 vyhlášky sa vypočíta nasledovne:
 • z prvých 3 300 eur základu 2 %
 • z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu     1 %,
 • 0,7 % z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu
 • z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu 0,4 %
 • z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu 0,2 %
 • suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

Okrem toho má notár nárok aj na náhradu hotových výdavkov, kam patrí napr. poštovné a podobe.

 • Iné poplatky – napr. poplatok za vyhotovenie fotokópií archívnych dokumentov, poštovné k jednotlivým podaniam, osvedčenie podpisu na splnomocnení na prejednanie dedičstva a pod.

Naše odporúčanie

Vzhľadom na to, že celý proces je často zdĺhavý a je spojený aj s nákladmi, odporúčame vopred zhodnotiť, aké pozemky by boli predmetom dedenia. Resp. či je ich hodnota adekvátna k času a nákladom, ktoré si bude úspešné absolvovanie celého procesu vyžadovať.

Jednotlivé parcely si môžete vopred vyhľadať na mape tu: https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html. Odporúčame tiež preveriť, aké sú možnosti využitia predmetných parciel podľa územného plánu pre územie, v ktorom sa nachádzajú. Môžete tiež sledovať ceny za podobné pozemky v ponuke realitných kancelárií. Pokiaľ si nie ste istý, odporúčame konzultáciu s odborníkom.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

Pokiaľ sa chcete poradiť, preveriť, či aj Vaša rodina má neprededený majetok alebo máte záujem o zastupovanie v dodatočnom konaní o dedičstve ponúkame Vám nasledovné služby:

 • osobná, telefonická alebo online konzultácia
 • zanalyzujeme Vaše možnosti a navrhneme Vám konkrétny postup
 • vyžiadame informácií z Okresného úradu, matriky, archívu, okresného súdu
 • pripravíme návrh na dodatočné konanie o dedičstve
 • zastúpime Vás v dodatočnom konaní o dedičstve pred súdom a notárom
 • budeme za Vás rokovať s ostatnými spoludedičmi a pomôžeme Vám s podkladmi k dedičskej dohode
 • budeme Vás zastupovať v sporoch so spoludedičmi

Prečítajte si aj:

Ako prísť k dedičstvu, o ktorom ste ani nevedeli?

Čo sú neobvyklé obchodné operácie? Neobvyklé obchodné operácie pri činnosti realitnej kancelárie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.