Preskočiť na obsah

Podpora v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) od 01.03.2022

Podpora v čase skrátenej práce je spustená. 01.03.2022 nadobudol účinnosť zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Zákon o podpore v čase skrátenej práce upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

Vonkajší faktor na účel podpory v čase skrátenej práce

Vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť. A zároveň má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom. Vonkajším faktorom je najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Naopak, za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Kto má nárok na podporu v čase skrátenej práce

Podpora v čase skrátenej práce sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý:

  • je v čase skrátenej práce (teda vplyvom vonkajšieho faktora má obmedzenú činnosť),
  • odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
  • a tiež neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory
  • má uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo má súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory alebo požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory
  • nežiada o podporu, ak poberá iný príspevok na ten istý účel alebo na tie isté mzdové náklady
  • pracovný pomer u zamestnanca (zachovanie pracovného miesta ktorého sa podporuje) trval aspoň jeden mesiac, neplynie mu výpovedná doba, má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok, má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (ak je u zamestnávateľa zavedené), zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce a zamestnávateľ na neho nepoberá príspevok na rovnaké oprávnené náklady

Ďalšie informácie nájdete aj na webe, ktorým o príspevku v čase skrátenej práce informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • pomoc so žiadosťou o podporu v čase skrátenej práce
  • zastupovanie zamestnávateľov aj zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch

Prečítajte si aj:

Žaloba na odvrátenie hroziacej škody

Ako podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.