Preskočiť na obsah

[2024] Účel založenia obchodnej spoločnosti

Účelom založenia obchodnej spoločnosti je v zásade podnikanie. Podnikaním na účely Obchodného zákonníka rozumieme sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Iný účel založenia obchodnej spoločnosti ako podnikanie

V praxi sa založenie obchodných spoločností na iný účel ako podnikanie vyskytuje iba zriedkavo. Zákon však takúto možnosť pripúšťa u spoločnosti s ručením obmedzeným a u akciovej spoločnosti, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami iných platných zákonov.

Príkladom založenia obchodnej spoločnosti za iným účelom ako podnikanie sú napríklad športové kluby. Podľa ustanovenia § 9 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Športový klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu a na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je členom, alebo medzinárodným športovým zväzom. Športový klub môže byť založený ako občianske združenie alebo ako obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania.“

Obchodná spoločnosť ako subjekt sociálnej ekonomiky

Prípadom, kedy účelom obchodnej spoločnosti nie je iba podnikanie, resp. dosahovanie zisku sú aj sociálne podniky a podniky so sociálnym dosahom.

Postavenie sociálnych podnikov a podnikov so sociálnym dosahom upravuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 4 uvedeného zákona, subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí

 • nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu,
 • vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, a
 • ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.

Sociálny podnik

Podľa § 5 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky

 • ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
 • ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
 • v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
 • ktorý, ak (i) zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, (ii) časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ, (iii) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

Podnik so sociálnym dosahom

Podnikom so sociálnym dosahom je podľa § 5 ods. 3 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch o občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z týchto podmienok:

 • k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, poskytujú alebo distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
 • použijú viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa,
 • do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby.

Merateľný pozitívny sociálny vplyv

Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Čo pre vás môžeme urobiť?

 • komplexné právne služby v oblasti obchodného práva
 • založenie obchodných spoločností
 • založenie sociálneho podniku

Prečítajte si aj:

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Ako založiť komanditnú spoločnosť?

Výhody a nevýhody založenia verejnej obchodnej spoločnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.