Preskočiť na obsah

Aké zmeny prinesie zákon o výstavbe?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh zákona o výstavbe. Tento zákon by mal s účinnosťou od 01.01.2023 nahradiť súčasný stavebný zákon. Prečítajte si, čo bude nový zákon upravovať a aké zmeny má priniesť.

Zákon o výstavbe bude upravovať:

 • postupy prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb,
 • práva a povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti vo výstavbe a 
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.

Cieľ novej právnej úpravy

Podľa Dôvodovej správy k návrhu zákona o výstavbe je cieľom novej právnej úpravy „profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou.“

Aké zmeny prinesie zákon o výstavbe?

Nová právna úprava, v prípade, že úspešnej prejde celým legislatívnym procesom prinesie viaceré výraznejšie zmeny, ako napríklad:

 • povoľovanie stavieb bude centrálne  riadiť nový ústredný orgán štátnej správy,
 • právomoc doterajších stavebných úradov (obcí v rámci preneseného výkonu štátnej správy) prejde na stavebné úrady,
 • stavebné úrady budú pracoviskami novozriadeného ústredného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou,
 • ohlásenie stavby bude plne elektronické,
 • stavebné povolenie nahradí rozhodnutie o stavebnom zámere,
 • prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru bude pre stavebníka zabezpečovať projektant ako odborne spôsobilá osoba,
 • pre vypracovanie projektu stavby bude potrebné rozhodnutie o stavebnom zámere a schválený stavebný zámer,
 • čierne stavby nebude možné dodatočne povoliť,
 • spresní sa právna úprava nepovolených stavebných prác a ich odstraňovania
 • rozšíri sa okruh sankcionovaných osôb v prípade, že dôjde k porušeniu zákona – bude možné sankcionovať aj zhotoviteľov stavieb, osoby poverené výkonom stavebného dozoru, stavbyvedúcich.

Potrebujete pomoc s územným konaním, stavebným konaním alebo kolaudačným konaním? Ozvite sa nám.

Monitorujeme pre Vás aj ďalšie zmeny právnej úpravy.

Prečítajte si aj ďalšie naše články

Zmena zákona o ochrane osobných údajov

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Trendy v neobvyklých obchodných operáciách

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.