Domovská stránka » Aktuality a články » Aké zmeny prinesie zákon o výstavbe?

Aké zmeny prinesie zákon o výstavbe?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh zákona o výstavbe. Tento zákon by mal s účinnosťou od 01.01.2023 nahradiť súčasný stavebný zákon. Prečítajte si, čo bude nový zákon upravovať a aké zmeny má priniesť.

Zákon o výstavbe bude upravovať:

 • postupy prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb,
 • práva a povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti vo výstavbe a 
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.

Cieľ novej právnej úpravy

Podľa Dôvodovej správy k návrhu zákona o výstavbe je cieľom novej právnej úpravy „profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým jeho elektronizácia a digitalizácia dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou.“

Aké zmeny prinesie zákon o výstavbe?

Nová právna úprava, v prípade, že úspešnej prejde celým legislatívnym procesom prinesie viaceré výraznejšie zmeny, ako napríklad:

 • povoľovanie stavieb bude centrálne  riadiť novozriadený ústredný orgán štátnej správy,
 • právomoc doterajších stavebných úradov (obcí v rámci preneseného výkonu štátnej správy) prejde na stavebné úrady,
 • stavebné úrady budú pracoviskami novozriadeného ústredného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou,
 • ohlásenie stavby bude plne elektronické,
 • stavebné povolenie bude nahradené rozhodnutím o stavebnom zámere,
 • prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru bude pre stavebníka zabezpečovať projektant ako odborne spôsobilá osoba,
 • pre vypracovanie projektu stavby bude potrebné rozhodnutie o stavebnom zámere a schválený stavebný zámer,
 • čierne stavby nebude možné dodatočne povoliť,
 • spresní sa právna úprava nepovolených stavebných prác a ich odstraňovania
 • rozšíri sa okruh sankcionovaných osôb v prípade, že dôjde k porušeniu zákona – bude možné sankcionovať aj zhotoviteľov stavieb, osoby poverené výkonom stavebného dozoru, stavbyvedúcich.

Potrebujete pomoc so stavebným konaním? Ozvite sa nám.

Monitorujeme pre Vás aj ďalšie zmeny právnej úpravy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *