Preskočiť na obsah

Bol zavedený insolvenčný register – nový informačný systém

Novým zákonom č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol novelizovaný aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií. S účinnosťou od 01. augusta 2023 zákon o konkurze a reštrukturalizácii zakotvuje aj právnu úpravu nového insolvenčného registra.

Zmyslom insolvenčného registra je jednotný manažment insolvenčných procesov. Má smerovať k  zrýchleniu insolvenčných konaní, ale aj k ich väčšej transparentnosti a prehľadnosti. Zavedením insolvenčného registra dochádza k zjednoteniu a väčšej elektronizácii insolvenčných procesov. Insolvenčný register nahradí v súčasnosti fungujúci register úpadcov.

Čo je to insolvenčný register?

Insolvenčný register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti insolvenčný register sprístupní na svooom webovom sídle.

Aké údaje ministerstvo eviduje v insolvenčnom registri?

Ministerstvo spravodlivosti v insolvenčnom registri eviduje:

  • údaje o konkurznom konaní a udalostiach, ktoré nastali v konkurznom konaní od vydania uznesenia o začatí konkurzného konania až po jeho ukončenie; ak ide o malý konkurz, od vydania uznesenia o vyhlásení malého konkurzu až po jeho ukončenie,
  • údaje o reštrukturalizačnom konaní a udalostiach, ktoré nastali v reštrukturalizačnom konaní od vydania uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania až po jeho ukončenie,
  • údaje o konaní o oddlžení a udalostiach, ktoré nastali v konaní o oddlžení od vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o povolení splátkového kalendára až po jeho ukončenie,
  • údaje o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a udalostiach, ktoré nastali vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii od vydania uznesenia o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie až po jej ukončenie,
  • údaje o likvidácii a dodatočnej likvidácii od vydania uznesenia súdu o ustanovení likvidátora až po jej ukončenie,
  • ďalšie informácie o konaniach uvedených v predchádzajúcich bodoch.

Aké údaje ministerstvo eviduje o osobách?

Na účely vedenia insolvenčného registra sa údaje zverejňujú v rozsahu, ak ide o

  • fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
  • fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné číslo organizácie alebo identifikačný údaj vydaný zahraničným registrom alebo zahraničnou evidenciou a miesto podnikania,
  • právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo identifikačný údaj vydaný zahraničným registrom alebo zahraničnou evidenciou a sídlo.

Zverejňovanie elektronických dokumentov

Elektronické dokumenty účastníkov konania a iných osôb v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, v konaní o oddlžení, vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo v likvidácii alebo dodatočnej likvidácii, v ktorej likvidátora ustanovil súd, sa zverejňujú v insolvenčnom registri, ak udalosti vznikajúce na ich základe alebo v súvislosti s nimi sú evidované v insolvenčnom registri, alebo ak elektronický dokument obsahuje údaje evidované v insolvenčnom registri.

Elektronický dokument, ktorý je doručený súdu eviduje a zverejňuje v insolvenčnom registri súd, inak ho eviduje a zverejňuje v insolvenčnom registri správca alebo likvidátor.

Súd, správca alebo likvidátor nezverejní elektronický dokument alebo jeho časť, ak ide o hrubo urážlivé podanie alebo jeho časť, alebo ak by jeho zverejnením alebo zverejnením jeho časti mohla byť porušená povinnosť mlčanlivosti. Ak nastanú pochybností o zverejnení obsahu elektronického dokumentu alebo jeho časti rozhodne súd. Ak ide o záväzný pokyn príslušného orgánu správcovi, zverejňuje sa len informácia o vydaní záväzného pokynu.

Rozhodnutie alebo iný elektronický dokument súdu, správcu alebo likvidátora sa v insolvenčnom registri zverejní bezodkladne. Najneskôr nasledujúci pracovný deň po tom, ako sa súd, správca alebo likvidátor dozvedel o skutočnosti, s ktorou je spojené zverejnenie. Rozhodnutie súdu súd následne zverejní najneskôr deň nasledujúci po dni jeho vydania.

Odkedy budú údaje zverejňované v insolvenčnom registri?

Nižšie uvedené údaje sa začnú evidovať a zverejňovať v insolvenčnom registri od 1. januára 2025. Súčasťou insolvenčného registra vedeného podľa predpisov účinných od 1. januára 2025 budú aj údaje, ktoré boli zverejnené v registri úpadcov a v Obchodnom vestníku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2024.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.