Preskočiť na obsah

Kto je politicky exponovaná osoba?

Odpoveď na otázku, kto je politicky exponovaná osoba nachádzame v § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“).

Podľa § 6 ods. 1 AML zákona, na účely AML zákona politicky exponovanou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorej je alebo ktorej bola zverená významná verejná funkcia.

V článku si prečítate:

Konkrétny príklad, kedy sa Finančná spravodajská jednotka zaoberala neobvyklou obchodnou operáciou politicky exponovanej osoby nájdete v našom staršom článku.

Významné verejné funkcie

Zoznam funkcií, ktoré sú významnými verejnými funkciami na účely AML zákona nachádzame v § 6. ods. 2 AML zákona. Patria medzi ne nasledovné verejné funkcie:

 • hlava štátu,
 • predseda a podpredseda vlády,
 • minister,
 • vedúci ústredného orgánu štátnej správy,
 • štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 • poslanec zákonodarného zboru,
 • sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 • predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,
 • člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 • veľvyslanec, chargé d’affaires,
 • vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
 • člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
 • generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,
 • osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
 • člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Podrobný zoznam významných verejných funkcií podľa uvedených bodov nájdete na stránke Finančnej spravodajskej jednotky.

Rodinný príslušník ako politicky exponovaná osoba

Okrem osôb zastávajúcich niektorú z významných verejných funkcií sú politicky exponovanými osobami taktiež aj fyzické osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi funkcionárov, konkrétne:

 • manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka,
 • dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta,
 • rodič.

Konečný užívateľ výhod ako politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou na účely AML zákona rozumieme aj fyzickú osobu, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:

 • rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba v niektorej z vyššie uvedených významných verejných funkcií alebo podniká spolu s osobou v niektorej z vyššie uvedených významných verejných funkcií alebo
 • klienta zriadeného v prospech osoby v niektorej z vyššie uvedených významných verejných funkcií.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je povinné požiadať medzinárodnú organizáciu so sídlom, orgánom alebo iným oficiálnym pracoviskom na našom území, o poskytnutie zoznamu jej významných verejných funkcií, v ktorých pôsobia osoby tejto organizácie na území SR. Ministerstvo má na to lehotu desať pracovných dní od začatia vykonávania činnosti medzinárodnej organizácie na území SR alebo odo dňa zistenia zmeny v tomto zozname, ak tak dovtedy neurobila medzinárodná organizácia.

Uvedený zoznam alebo jeho zmeny ministerstvo zahraničných vecí bezodkladne po ich poskytnutí medzinárodnou organizáciou postúpi osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru – Finančnej spravodajskej jednotke.

Čo ak je klient politicky exponovanou osobou?

Zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou patrí už do základnej starostlivosti vykonávanej povinnou osobou. Pokiaľ je klient alebo jeho konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou, je to pre povinnú osobu vždy dôvod na vykonanie zvýšenej starostlivosti.

Pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, a to minimálne:

 • získa súhlas štatutárneho orgánu alebo určenej osoby (ktorá je u povinnej osoby zodpovedná za plnenie povinností v AML oblasti) predtým, ako uzatvorí obchodný vzťah alebo k predtým ako pokračuje v obchodnom vzťahu,
 • zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode,
 • priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu,
 • informovanie štatutárneho orgánu alebo určenej osoby pred vyplatením výnosu z poistnej zmluvy.

Povinnosti, ktoré popisujeme v tejto časti zaväzujú povinnú osobu najmenej po dobu 12 mesiacov odkedy u klienta skončí výkon významnej verejnej funkcie. Najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík u tohto klienta nevylúči riziko špecifické pre politicky exponované osoby.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
 • Vypracovanie Programu vlastnej činnosti na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ostatnej AML dokumentácie.
 • Podnikáte ako realitná kancelária, účtovník alebo poskytujete podnikateľské poradenstvo? Nie ste si istý, či sa na Vás vzťahuje AML zákon? Poradíme Vám.
 • Neviete, kto je vo Vašej spoločnosti konečný užívateľ výhod? Poraďte sa s nami.
 • Budeme Vás zastupovať v prípade kontroly zo strany Finančnej spravodajskej jednotky.

Prečítajte si aj:

Kto je povinná osoba podľa AML zákona?

Čo sú neobvyklé obchodné operácie?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.