Preskočiť na obsah

Zmena v prenajímaní pôdy Slovenským pozemkovým fondom

pôda

01. júla nadobudla účinnosť novela zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Novelou dochádza k zmene v prenajímaní pôdy Slovenským pozemkovým fondom.

Vzťahuje sa na prenájom pozemkov, ktoré sú:

  • poľnohospodárskou pôdou,
  • evidované v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie a slúžia na poľnohospodárske účely alebo pozemky zastavané stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, alebo
  • iné pozemky prenechané na poľnohospodárske účely.

Odstúpenie od zmluvy

Slovenský pozemkový fond ako prenajímateľ pozemku bude oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času. Takúto  možnosť bude mať Slovenský pozemkový fond ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky alebo len niektorý z nich riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.

O zisteniach, že pozemok nie je využívaný alebo nie je využívaný riadne a so starostlivosťou riadneho hospodára Slovenský pozemkový fond vyhotoví zápisnicu z vykonanej kontroly. Zápisnica je následne podkladom pre odstúpenie od nájomnej zmluvy

Vypratanie pozemku

Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich fondu v stave zodpovedajúcom druhu pozemku, ak sa s fondom nedohodne inak.

SPF možno prenajíma aj Váš pozemok

Slovenský pozemkový fond spravuje aj pozemky vo vlastníctve neznámych a nezistených vlastníkov. Nezisteným vlastníkom môžete byť aj vy alebo vaši predkovia. Ozvite sa nám a pomôžeme Vám preveriť, či nie ste vlastníkmi pôdy, o ktorej neviete.

3 názory na “Zmena v prenajímaní pôdy Slovenským pozemkovým fondom”

  1. Dobrý deň, mama je spoluvlastníckou pôdy zastavaná plocha a nádvoria ktorú aktuálny vlastník nevyužíva objekty sú opustené chátrajú a tiež aj priľahlé pozemky pri budovách zarastaju o ktoré sa už takmer tri roky nestará nedá sa s ním dohodnúť ak vypovie mama nájomnú zmluvu bude to bezvýznamné nakoľko je vlastníkom budov aj to som si nie istá lebo po nahlade do spisu o dražbe na krajskom súde som nikde nenašla že by bol budovy odkúpil môžem požiadať SPF o finančnú náhradu za tieto pozemky ktoré boli už našim predkom vyvlastnenie bez náhrady? Dokonca nám na pozemku ostali v jednej časti už len základy denníka ku ktorým sa nikto nehlási tie spenazila exekútorka ktoré skončili v jej vrecku išlo o najnovšiu budovu ďakujem za odpoveď Pacigova ku Dolný Badín lv 216 parc.c.315 a 316.

  2. JUDr. Dominika Lidayová Bašaryová

    Dobrý deň, vo Vašej otázke spomínate viaceré problémy, ktoré by si vyžadovali bližšie posúdenie, ktoré nie je možné uskutočniť bez podrobnejších informácií. Vo všeobecnosti by ste si mali nájomné uplatňovať voči nájomcovi. Pokiaľ nájomný vzťah neexistuje, môžu byť splnené podmienky na to, aby ste žiadali o vydanie bezdôvodného obohatenia. Pokiaľ by ste mali záujem o bližšie posúdenie, môžete sa nám ozvať na mail alebo cez kontaktný formulár.

  3. Pingback: Uplatnenie nárokov z porušenia predkupného práva a pozemkové úpravy - LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.