Preskočiť na obsah

Uplatnenie nárokov z porušenia predkupného práva a pozemkové úpravy

pôda

V zatiaľ poslednej Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – Stanoviská a rozhodnutia 3/2023 – vo veciach občianskoprávnych bol pred niekoľkými dňami publikovaný zaujímavý rozsudok. Ide o Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. novembra 2021, sp. zn. 3Cdo/219/2019. V predmetnom konaní súd posudzoval vplyv uskutočnenia pozemkových úprav na možnosť uplatňovania nárokov z porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka na pozemky dotknuté pozemkovými úpravami.

Súd rozhodol, že ak došlo k porušeniu zákonného predkupného práva podielového spoluvlastníka a podielový spoluvlastník sa domáha toho, aby nadobúdateľ podielu nadobudnutý podiel na neho previedol, ale pred uspokojením práva obídeného spoluvlastníka dôjde vo vzťahu k predmetným pozemkom k právoplatnému vykonaniu pozemkových úprav, nárok obídeného podielového spoluvlastníka z porušenia predkupného práva zanikne, keďže zanikne aj pozemok v podielovom spoluvlastníctve. v rámci pozemkových úprav novovzniknutým pozemkom už obídený podielový spoluvlastník nárok na prevod pozemku alebo spoluvlastníckeho podielu nemá, a to ani napriek tomu, že novovzniknutý pozemok bol pôvodne tvorený pozemkom, vo vzťahu ku ktorému bolo porušené jeho predkupné právo.

Pokiaľ máte ťažkosti s uplatňovaním svojich práv súvisiacich s podielovým spoluvlastníctvom, radi Vám pomôžeme.

Prvostupňové a odvolacie konanie

Podieloví spoluvlastníci, ktorých zákonné predkupné právo bolo porušené sa obrátili na súd, pričom žiadali, aby súd nahradil prejav vôle žalovaného uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorou by na žalobcov previedol spoluvlastnícke podiely na pozemkoch. Súd žalobe vo vzťahu k časti pozemkov v podielovom spoluvlastníctve vyhovel, avšak vo vzťahu k časti pozemkom žalobu zamietol.

Dôvodom zamietnutia žaloby vo vzťahu k týmto pozemkom bola skutočnosť, že išlo o pozemky, vo vzťahu ku ktorým sa uskutočnili pozemkové úpravy v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o pozemkových úpravách“).

Súd pritom vychádza z toho, že na základe pozemkových úprav vznikli v danom katastrálnom území nové parcely a vo vzťahu k týmto novovzniknutým parcelám žalobcom spoluvlastnícke právo, ani predkupné právo nikdy nesvedčalo. Rozsudok bol následne potvrdený aj odvolacím súdom.

Dovolacie konanie

Keďže rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, doposiaľ neriešenej dovolacím súdom, či za situácie, keď si žalobcovia ako spoluvlastníci nehnuteľností uplatnili voči žalovanému, ktorý nadobudol na týchto nehnuteľnostiach spoluvlastnícky podiel bez rešpektovania predkupného práva žalobcov, svoje práva, ktoré im vyplynuli z tohto porušenia ich predkupného práva a pred uspokojením týchto práv dôjde k právoplatnému vykonaniu pozemkových úprav v katastri, v ktorom sa tieto nehnuteľnosti nachádzajú a pozemkové úpravy sa týchto nehnuteľností týkajú, tieto práva žalobcov ako spoluvlastníkov zanikajú alebo nezanikajú a vzťahujú sa na nové nehnuteľnosti žalovaného, ktoré vznikli pri týchto pozemkových úpravách a sú odvodené z jeho spoluvlastníckych podielov na pôvodných nehnuteľnostiach, rozhodli sa žalobcovia pre podanie dovolania na Najvyšší súd.

Argumentácia žalobcov

Žalobcovia v konaní argumentovali predovšetkým tým, že zákon o pozemkových úpravách nezakotvuje ustanovenie o zániku práv vyplývajúcich z porušenia zákonného predkupného práva podielového spoluvlastníka, hoci upravuje zánik iných práv, ako napr. práv vyplývajúcich z nájomných vzťahov. Podľa žalobcov preto niet žiadneho zákonného podkladu pre úvahu, že schválením projektu pozemkových úprav zaniká aj už uplatnené právo v dôsledku porušenia predkupného práva, ak by tomu tak malo byť, tak by podľa nich by zákon s takýmto následkom musel počítať, o to viac, že v iných prípadoch s tým počíta.

Argumentácia žalovaného

Žalovaný argumentoval aj tým, že podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.“ Avšak v danom prípade žalovaný už nemôže ponúknuť žalobcom vec na predaj, nakoľko túto vec nemá, ale má inú vec.

Odôvodnenie Najvyššieho súdu

Najvyšší súd v odôvodnení poukázal na to, že nadobudnutie pozemku v dôsledku pozemkových úprav patrí medzi originárne spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. V dôsledku pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových úpravách, dochádza k zániku pôvodných pozemkov (pôvodného predmetu vlastníctva), ktorých vlastníci získavajú do vlastníctva nové pozemky. K vytvoreniu nových pozemkov pritom dochádza bez ohľadu na to, z koľkých pozemkov a s akým (spolu) vlastníckym režimom boli vytvorené a vlastníctvo k nim sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí.

Vytvorením nových pozemkov nedošlo k vzniku spoluvlastníckeho práva spoluvlastníkov pôvodných pozemkov, a preto nevzniklo ani predkupné právo k pozemku, z uvedeného titulu. Pozemok, ktorý mali pred pozemkovou úpravou v spoluvlastníctve žalobcovia a žalovaný, prestal existovať. Žalovaný na základe zákona, ako je uvedené vyššie, originárnym spôsobom nadobudol individuálne vlastníctvo k novému pozemku, určenému pri pozemkových úpravách.

Najvyšší súd taktiež poukázal na to, že zákon umožnil účastníkom konania o pozemkových úpravách sa riadne oboznámiť s návrhom projektu a mali možnosť sa vyjadrovať a podávať námietky v správnom konaní. V prípade, že by sa žalobcovia domáhali prechodu vlastníctva vo svoj prospech z titulu neuplatnenia predkupného práva a uplatnili si túto požiadavku ako účastníci pozemkových úprav, vzhľadom na termín, kedy podali žalobu po vytvorení umiestňovacieho plánu, by kupujúci mohol zrušiť kúpnopredajné zmluvy s predávajúcim dohodou, a tak by sa mohlo zachovať umiestnenie podľa nového stavu, kde na nových parcelách by sa viedli pôvodní vlastníci, ktorí by potvrdili navrhnuté umiestnenie.

Právna veta

„Účelom zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách bola úprava vlastníckych vzťahov k pozemkom, nie vytváranie ďalších odvodených právnych vzťahov z hľadiska vzniku vlastníctva. Pôvodný pozemok, ktorý bol pred pozemkovými úpravami v spoluvlastníctve, prestal existovať, preto nevzniklo spoluvlastnícke právo k novovytvorenému pozemku a nevzniklo k nemu ani predkupné právo.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.