Preskočiť na obsah

Uznaný spôsob autorizácie

Dňa 19.12.2022 bola vydaná Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie. Vyhláška zakotvuje uznaný spôsob autorizácie. Jej vydanie súvisí so skončením platnosti certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) na občianskych preukazoch vydaných pred 20. júnom 2021. Vyhláška predstavuje určité riešenie, aby aj osoby, ktoré nestihli požiadať o nový občiansky preukaz mohli podpísať aspoň niektoré elektronické podania elektronickým podpisom. Revokácia (zrušenie) kvalifikovaných certifikátov na eID vydaných do 20. júna 2021 začala už 31. decembra 2022 napoludnie.

Na základe uvedenej vyhlášky je možné s použitím občianskeho preukazu vydaného ešte do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2022 bez nutnosti výmeny občianskeho preukazu. Obdobne môžete použiť aj preukaz o pobyte cudzinca s čipom.

Čo je uznaný spôsob autorizácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 59 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ustanovuje nasledovné uznané spôsoby autorizácie elektronického podania:

  • autorizácia vykonaná použitím úradného autentifikátora vydaného do 20. júna 2021, ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis, na ktorého osobitné atribúty v styku s orgánmi verejnej moci sa vzťahuje všeobecný predpis o dôveryhodných službách, a je reprezentovaná ako zdokonalený elektronický podpis,
  • autorizácia vykonaná použitím zdokonaleného elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte, ktorý je uložený na inom zariadení ako úradnom autentifikátore.

Podľa vyhlášky ide o dva samostatné spôsoby autorizácie, avšak o jeden typ elektronického podpisu podľa článku 27 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“). Rozdiel je v spôsobe jej vykonania, a to použitím rozdielneho prostriedku/nosiča pri autorizácii elektronického podania.

Kedy nemožno aplikovať uznaný spôsob autorizácie

Vyššie uvedené uznané spôsoby autorizácie nemožno použiť na všetky elektronické podania. Najmä na podania, pri ktorých musí byť v listinnej podobe vlastnoručný podpis úradne osvedčený.

Uznaný spôsob autorizácie môžete použiť na autorizáciu elektronického podania v rámci elektronickej služby, o ktorej to určil orgán verejnej moci.  Rozsah elektronických služieb verejnej správy podľa predchádzajúcej vety sa zverejňuje na ústrednom portáli verejnej správy.

Ktoré podania je možné autorizovať uznaným spôsobom autorizácie

Nadobudnutím účinnosti vyhlášky je možné autorizovať všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy. Konkrétne v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny.

Rovnakým spôsobom je možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a rovnako využívať služby poskytovania informácii o záruke na colný dlh (GDS).

Výnimky z využívania uznaných spôsobov autorizácie sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS). V týchto prípadoch bude akceptovaný iba KEP.

Pokiaľ orgán verejnej moci (v zmysle § 23 ods.10 zákona o e-Governmente) neurčí rozsah elektronických služieb, pre ktoré možno použiť uznaný spôsob autorizácie, nie je povinný akceptovať uznaný spôsob autorizácie pre žiadne z elektronických služieb v jeho pôsobnosti. Inak povedané, uznaný spôsob autorizácie nie je všeobecne a bezvýhradne použiteľným spôsobom autorizácie elektronického podania pre všetky elektronické služby. Teda osoba ho síce môže použiť, avšak je na rozhodnutí orgánu verejnej moci, či ho akceptuje vo vzťahu k uznanému spôsobu autorizácie.

Zoznam elektronických podaní, na ktoré bude tento spôsob podpisovania možné aplikovať bude dostupný na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

Vyhláška je účinná od 1. januára 2023, avšak do 30. júna 2023 sa podľa Výkladového stanoviska ministerstva predpokladá jej novelizácia. To znamená, že tento spôsob autorizácie vzhľadom na dopady bude pravdepodobne možné použiť len v prechodnom období.

Prečítajte si aj:

Nové biometrické občianske preukazy

Zmeny v Zákonníku práce od 01.11.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.