Preskočiť na obsah

Zverejnené korigendum ku GDPR

Dňa 04.03.2021 zverejnili pre slovenské znenie v poradí druhé korigendum ku GDPR. Došlo tak k oprave slovenského prekladu poslednej vety znenia článku 42 ods. 2 GDPR upravujúceho certifikáciu.

Prečítajte si, čo je to korigendum ku GDPR, kde nájdete jeho znenie a k akej zmene došlo.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) poznáme hlavne pod skratkou GDPR. Znenie GDPR je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. V Úradnom vestníku Európskej únie je znenie GDPR uverejnené v jednotlivých úradných jazykoch Európskej únie vrátane slovenského jazyka.

V praxi niekedy dochádza k nezrovnalostiam v prekladoch jednotlivých jazykových verzií. Takéto situácie sa riešia vydaním korigenda a následne aj konsolidovaného znenia nariadenia. Prípadne pri nepodstatných korekciách nie je konsolidované znenie vyhotovené bezprostredne po vydaní korigenda, ale až neskôr spolu s ďalšími zmenami.

Namiesto pôvodného prekladu: „Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia môžu prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb“ obsahuje aktuálne znenie GDPR opravený preklad.

Podľa aktuálneho znenia: „Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia musia prijať záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.“

Korigendum nájdete tu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0035.01.SLK&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC.

Druhé korigendum publikovali aj k viacerým ďalším jazykovým verziám GDPR, napríklad k maďarskej, holandskej alebo poľskej.

Prečítajte si aj:

Čo je to GDPR?

Usmernenie pre prepojené vozidlá

1 názory na “Zverejnené korigendum ku GDPR”

  1. Pingback: Covid pas - LIDAY - BAŠARYOVÁ & PARTNERS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.