Preskočiť na obsah

Správca bytového domu a GDPR

V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o vlastníctve bytov“) môže správu bytového domu vykonávať buď správca alebo spoločenstvo vlastníkov.

Správa bytového domu

Podľa § 9 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: „Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.“

Zverejnenie zoznamu neplatičov

V záujme ochrany majetku vlastníkov bytov je správca alebo spoločenstvo oprávnené zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.

V zozname správca alebo spoločenstvo uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a sumu nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam zverejnia na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome. V praxi ide napr. o recepciu, nástenku vo vstupných priestoroch, dvere výťahu, online platforma na zverejňovanie informácií pre vlastníkov bytov a podobne.

Monitorovanie bytového domu kamerovým systémom

V súčasnosti je už pomerne bežné, že spoločné priestory bytových domov sú monitorované kamerovým systémom. Vyhotovovanie a uchovávanie záznamu, ktorý zachytáva dotknuté osoby je tiež spracúvaním osobných údajov. Na rozdiel napr. od zverejňovania zoznamu neplatičov, na vyhotovenie kamerových záznamov nie je pre spoločenstvo alebo správcu v zákone výslovne zakotvené oprávnenie, preto na spracúvanie bude potrebné založiť iný právny základ. Najčastejšie prichádza do úvahy oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí byť vopred posúdený v tzv. teste proporcionality (ktorého súčasťou je aj tzv. balančný test).

Interná dokumentácia spoločenstva alebo správcu

To, aké konkrétne dokumenty by malo mať spoločenstvo alebo správca vypracované záleží aj od konkrétnych okolností, charakteristík a činností daného subjektu, najčastejšie však pôjde o:

 • záznamy o spracovateľských činnostiach;
 • dokumenty, ktorými je plnená tzv. informačná povinnosť;
 • poverenia na spracúvanie osobných údajov;
 • vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 • zmluvy o spracúvaní osobných údajov v prípade, že sú osobnú údaje spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov;
 • interná politika ochrany osobných údajov;
 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

 • implementácia pravidiel na ochranu osobných údajov v spoločenstve vlastníkov bytov alebo u správcov bytových domov;
 • komplexná analýza spracovateľských operácii s posúdením, či spracúvanie je súlade s právnymi predpismi;
 • vypracovanie internej dokumentácie alebo jej revízia a aktualizácia;
 • konzultácie a školenia;
 • zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov SR alebo počas výkonu kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 • vykonanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov (tzv. DPIA);
 • vypracovanie testu proporcionality a informačnej povinnosti ku kamerovému systému v bytovom dome a iné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.