Preskočiť na obsah

Kamerový systém a GDPR. Test proporcionality

Klienti sa na nás často obracajú s otázkou ohľadom súladu ich kamerového systému s GDPR. GDPR sa na kamerové systémy vzťahuje. Prostredníctvom kamier dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov. GDPR sa ale nevzťahuje na všetky kamerové systémy, pretože ustanovuje výnimku tzv. výlučnej osobnej alebo domácej činnosti, čo znamená, že vo výlučnej osobnej sfére fyzickej osoby alebo v rámci domácej činnosti sa pravidlá GDPR nevzťahujú. GDPR sa tiež nevzťahuje na tzv. atrapy kamier (falošné kamery), pretože tieto nevykonávajú spracúvanie osobných údajov. GDPR umožňuje prevádzkovanie kamerových systémov. Avšak European Data Protection Board stanovil pomerne prísne pravidlá, ktoré musíte dodržať. Rozsah a dôvody monitorovania musia byť (ideálne vopred, pred zavedením kamerového systému) posúdené v tzv. teste oprávneného záujmu (test proporcionality).

Kamerový systém a výnimka osobnej / domácej činnosti

Súdny dvor EÚ chápe výnimku domácej činnosti tak, že sa musí vzťahovať len na činnosti, ktoré sa týkajú súkromného a rodinného života jednotlivcov. Ak je kamerou monitorovaný vnútorný priestor obydlia a priamy prenos je zverejňovaný prostredníctvom služieb ako napr. YouTube neobmedzenému okruhu ľudí, bude sa na činnosť vzťahovať GDPR.

Tiež v prípade, ak je kamerou umiestnenou na rodinnom dome/byte monitorované čo i len čiastočne verejné priestranstvo, bude sa na monitorovanie vzťahovať GDPR.

V prípade kamerových systémov inštalovaných na súkromných domoch/bytoch je vždy dobre vyhodnocovať viacero aspektov, najmä to, či rozsah alebo frekvencia implikuje nejaký typ profesionálnej činnosti. Výnimka by sa mala interpretovať reštriktívne.

Posúdenie oprávneného záujmu – test proporcionality

Pri kamerách najčastejšie prichádza do úvahy právny základ tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo aj právny základ tzv. verejného záujmu prevádzkovateľa, o ktorý sa opierajú orgány verejnej moci ako napr. prevádzkovanie kamerového systému, ktorý spravuje mestská polícia. Avšak o právny základ verejného záujmu sa nemôžu opierať súkromné (neverejné) subjekty. V prípade súkromných (neverejných) subjektom je vhodným právnym základom oprávnený záujem. Pred zavedením kamier (ak je kamerový systém už zavedený odporúčame vykonať posúdenie čo najskôr) je prevádzkovateľ povinný posúdiť, či sú kamery vhodným prostriedkom na dosiahnutie sledovaného cieľa. Kamerový systém by ste mali zaviesť len v prípade, ak sledovaný cieľ nemôžete dosiahnuť inými menej invazívnymi prostriedkami, ktoré menej zasahujú do práva na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.  

Oprávnený záujem sa musí ideálne vopred vyhodnotiť v tzv. teste proporcionality, v ktorom sa vyhodnocuje, či oprávnený záujem prevádzkovateľa (alebo tretej strany) prevažuje nad ochranou základných práv a slobôd dotknutých osôb.

Test proporcionality má tri časti, v ktorých sa skúma splnenie nasledovných podmienok:

  1. či prevádzkovateľ alebo tretia strana sledujú legitímny záujem;
  2. či je spracúvanie prostredníctvom kamerového systému nevyhnutné na realizáciu sledovaného záujmu;
  3. či je splnená podmienka, že prevažuje záujem prevádzkovateľa (alebo tretej strany) na základnými právami a slobodami dotknutých osôb. 

Posúdenie v rámci testu proporcionality musíte vykonať objektívne. V prípade, ak Úradu na ochranu osobných údajov SR v rámci kontroly alebo správneho konania uvediete, že dané spracúvanie ste založili na právnom základe oprávneného záujmu, úrad v praxi postupuje tak, že si od vás vyžiada test proporcionality.

Sankcie za porušenie GDPR monitorovaním prostredníctvom kamerového systému

Pravidelne sledujeme rozhodovaciu činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, pričom úrad pravidelne vydáva rozhodnutia, ktoré sa týkajú práve nezákonného monitorovania prostredníctvom kamerového systému. Úrad pravidelne za monitorovanie, ktoré je v rozpore s GDPR ukladá pokuty aj v tisícoch eur.

Kamerový systém – ako vám vieme pomôcť?

Naša advokátska kancelária sa špecializuje aj na oblasť ochrany osobných údajov. V prípade kamerového systému pomáhame klientom s nasledovným:

  • posúdenie rozsahu, primeranosti a legitímnosti monitorovania v teste proporcionality – vypracovanie testu proporcionality;
  • plnenie tzv. informačnej povinnosti (informácie pre dotknuté osoby v prvej a druhej vrstve) – vypracovanie textov informačnej povinnosti;
  • v prípade zamestnávateľov, ak sa zavádza kontrolný mechanizmus prostredníctvom kamerového systému v zmysle Zákonníka práce – vypracovanie upozornenia/upovedomenia pre zamestnancov;
  • v prípade systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu – vypracovanie tzv. DPIA (posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.