Preskočiť na obsah

Novinky v registrácii údajov do obchodného registra

V nadväznosti na novelu zákona o obchodnom registri, o ktorej sme už informovali. Bola 04.10.2023 v Zbierke zákonov publikovaná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z.  o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom. Vyhláška nadobudne účinnosť 01.11.2023.

Vyhláška upravuje:

 • rozsah registrácie registrátormi
 • registračnú žiadosť
 • postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti ako aj
 • registráciu a uloženie listín

Rozsah registrácie registrátormi

Registrátor bude môcť do obchodného registra uskutočňovať:

 • zápis údajov do obchodného registra,
 • zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri,
 • výmaz zapísaných údajov.

Registračná žiadosť

Z registračnej žiadosti musí byť zrejmé kto ju podáva, ktorému registrátorovi je určená, a že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami registračnej žiadosti.

Prílohami registračnej žiadosti sú:

 • elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu,
 • elektronická podoba listín, ktoré sa inak prikladajú k návrhu na registráciu
 • elektronická podoba plnomocenstva alebo iného elektronického dokumentu, podľa ktorého je zástupca navrhovateľa oprávnený konať v jeho mene.

Prílohy autorizuje navrhovateľ alebo jeho zástupca.

Postup registrátora po prijatí registračnej žiadosti

Registrátor preverí splnenie podmienok pre registráciu vrátane toho, či je navrhovateľ oprávnený žiadať o registráciu.

Ak nie sú splnené podmienky pre registráciu alebo ak prílohy registračnej žiadosti obsahujú chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vyzve registrátor navrhovateľa, aby mu v určenej lehote poskytol súčinnosť, najmä aby registračnú žiadosť doplnil alebo odstránil jej nedostatky. Ak navrhovateľ neposkytne požadovanú súčinnosť, registrátor registráciu nevykoná. Aj v takomto prípade však žiadateľ následne môže podať novú žiadosť.

Registrácia a uloženie listín

Na účely registrácie registrátor v súlade s registračnou žiadosťou vyplní a odošle do Centrálneho informačného systému súdnictva sprievodný elektronický formulár, ktorý obsahuje identifikačné údaje registrátora a zoznam príloh, ktorý registrátor autorizuje. K sprievodnému elektronickému formuláru registrátor priloží:

 • elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu,
 • prílohy žiadosti v elektronickej forme,
 • registrátorom autorizovanú elektronickú podobu notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje splnenie podmienok pre registráciu.

Centrálny informačný systém súdnictva automatizovane odošle registrátorovi potvrdenie o vykonaní registrácie a prvý výpis z obchodného registra alebo informáciu o tom, že elektronické formuláre a prílohy nebolo možné spracovať s uvedením dôvodu, pre ktorý ich nebolo možné spracovať. V takomto prípade je možné registráciu vykonať po odpadnutí dôvodu, pre ktorý listiny nebolo možné spracovať.

Podania do obchodného registra môže za Vás vypracovať a podať do obchodného registra aj advokát.

Môžeme pre vás zariadiť napr.:

 • založenie spoločnosti
 • zmeny v spoločnosti
 • likvidáciu v spoločnosti
 • zápis zmeny konečných užívateľov výhod do obchodného registra a iné

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.