Preskočiť na obsah

Notár ako registrátor do obchodného registra, advokát môže byť splnomocnenec

V uplynulých týždňoch Národná rada schválila zmenu zákona o obchodnom registri. S účinnosťou od 01.11.2023 umožní, že notári budú zapisovať do obchodného registra novozaložené obchodné spoločnosti ako registrátori. Popri registrových súdoch budú registráciu do obchodného registra vykonávať aj notári.

Registračná žiadosť

Žiadateľ bude môcť u notára ako registrátora podať registračnú žiadosť. Notár pred vykonaním registrácie poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra a o súčinnosti, ktorú je potrebné pri registrácii poskytnúť.

Notár ako registrátor následne skontroluje podmienky pre zápis údajov do obchodného registra podľa zákona o obchodnom registri. Ide o podmienky ako napr. podanie návrhu oprávnenou osobou, úplnosť návrhu, či sú predložené všetky potrebné prílohy, či sa údaje v návrhu zhodujú s údajmi v prílohách a ďalšie podmienky vyžadované pre jednotlivé právne formy obchodných spoločností. U spoločnosti s ručením obmedzeným napr., či spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti požadované Obchodným zákonníkom, či v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov, či spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov a pod.

Splnenie podmienok notár ako registrátor osvedčí vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis spoločnosti do obchodného registra.

Plná moc na podanie registračnej žiadosti

Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa bude prihliadať len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Uvedený krok je dôležitý pre obmedzenie pôsobenia tzv. pokútnikov. Ide o osoby, ktoré poskytujú právne služby bez toho, aby mali na poskytovanie právnych služieb oprávnenie. Často ide práve o služby súvisiace so založením spoločnosti. Tieto osoby (spoločnosti) nie sú oprávnené vystupovať ako splnomocnenec na účel podania návrhu na zápis novozaloženej spoločnosti do obchodného registra v prípade, ak je registrátorom notár. Na plnomocenstvo udelené takejto spoločnosti sa nebude prihliadať.

Ďalšie úkony notára ako registrátora

Ak o to navrhovateľ požiada, po registrácii mu registrátor vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne. Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín.

Nevykonanie zápisu

Pokiaľ zákonné podmienky pre zápis spoločnosti do obchodného registra neboli splnené, notár zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok.

Navrhovateľ, ktorému notár zápis nevykonal však môže aj po nevykonaní zápisu zo strany notára podať návrh na zápis na príslušný registrový súd.

Podrobnosti upraví vyhláška

V zmysle novely zákona o obchodnom registri by malo Ministerstvo spravodlivosti čoskoro vydať predpis, v ktorom upraví podrobnosti o registrácii registrátorom, ako aj rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom.

AKTUALIZÁCIA (07.10.2023): Vyhláška bola medzi časom vydaná. Bližšie o nej informujeme v samostatnom článku.

Pôvodne sa zvažovala aj možnosť, že registrátormi budú advokáti.

3 názory na “Notár ako registrátor do obchodného registra, advokát môže byť splnomocnenec”

  1. Pingback: Bol prijatý zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov - LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | Bratislava

  2. Pingback: Novinky v registrácii údajov do obchodného registra - LIDAY BAŠARYOVÁ & PARTNERS | advokátska kancelária | advokát | Bratislava

  3. Good Afternoon!

    I found information on your website, that you help with registration of companies in Slovakia. Can you help with registering a travel company and what will be the cost?

    I have some questions. Can Russian citizens now register companies in Slovakia? Will I be able to get a residence permit for registering a company or will it be only a business visa? What licenses or compulsory liability insurance are currently required for tour companies?

    My WhatsApp +7 (926) 938-05-24

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.