Preskočiť na obsah

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle. Bližšie informácie o tom, ako o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov požiadať a pre koho má takýto zápis zmysel si priblížime v tomto článku.

 • Aký zmysel má zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?
 • Aké údaje obsahuje zoznam hospodárskych subjektov?
 • Platnosť zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov
 • Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Doplnenie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Lehota na vykonanie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov
 • Vyčiarknutie zo zoznamu hospodárskych subjektov
 • Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov
 • Poplatky
 • Naše služby

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov pre Vás zabezpečíme už od 97,- EUR.

Aký zmysel má zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

V zozname hospodárskych subjektov Úrad pre verejné obstarávanie eviduje subjekty, ktoré  preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Ide o splnenie nasledovných podmienok:

 • účastník, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podmienkou je aj že
 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Vyššie uvedené podmienky musí spĺňať každý subjekt, ktorý sa chce zúčastniť na verejnom obstarávaní.

Splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia môže hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V takomto prípade nemusí dokladať potvrdenia alebo iné dokumenty, ktorými by splnenie podmienok preukazoval.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Aké údaje obsahuje zoznam hospodárskych subjektov?

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje:

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 • adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 • predmet činnosti,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie, ďalej
 • registračné číslo,
 • zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a tiež
 • zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Platnosť zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa následne vykonáva s platnosťou na tri roky.

Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov

Úrad pre verejné obstarávanie predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov pre Vás zabezpečíme už od 70,- EUR.

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov obsahuje nasledovné údaje:

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 • adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 • predmet činnosti,
 • právnu formu hospodárskeho subjektu,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie,
 • meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
 • kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
 • ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickej platforme, súhlas s registráciou na elektronickej platforme a súhlas s obchodnými podmienkami elektronickej platformy,
 • pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a taktiež aj
 • dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.

Žiadosť o zápis môžete podať aj elektronickými prostriedkami. V takomto prípade bude podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronickú žiadosť môžete následne podať prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe. Ďalšími možnosťami je zaslanie žiadosti poštou, prípadne taktiež aj podanie osobne na podateľni Úradu pre verejné obstarávanie.

Doplnenie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, Úrad pre verejné obstarávanie vyzve hospodársky subjekt, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak hospodársky subjekt v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti a prílohy, úrad konanie následne zastaví a žiadosť o zápis mu s prílohami vráti.

Lehota na vykonanie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh.

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.

Úrad pre verejné obstarávanie aktualizuje údaje v zozname hospodárskych subjektov na základe oznámených zmien, podnetov a z vlastnej činnosti.

Zmenu údajov v zozname hospodárskych subjektov pre Vás zabezpečíme už od 70,- EUR.

Vyčiarknutie zo zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad pre verené obstarávanie vyčiarkne zo zoznamu hospodárskych subjektov:

 • fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
 • právnickú osobu, ktorá zanikla,
 • toho, kto o to písomne požiadal a takisto
 • hospodársky subjekt, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.

Ak bol hospodársky subjekt vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov, opätovne ho možno zapísať do tohto zoznamu až potom, ako zanikne dôvod, pre ktorý bol vyčiarknutý.

Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad pre verejné obstarávanie vydá hospodárskemu subjektu výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy.

Poplatky

Výšku poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov nasledovne:

 • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: 66,- EUR
 • Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov: 66,- EUR
 • Oznámenie zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov: 16, 50 EUR

V prípade elektronicky podaných žiadostí, ktoré spĺňajú náležitosti elektronického podania (formulár žiadosti podpísaný kvalifikovaných elektronickým podpisom štatutára a prílohy k žiadosti vydaný v origináli v elektronickej podobe, resp. zaručene konvertované z listinnej do elektronickej podoby) sú poplatky nasledovné:

 • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: 33,- EUR
 • Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov: 33,- EUR
 • Oznámenie zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov: 8,- EUR

Naše služby

 • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov
 • Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov
 • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
 • Zápis zmeny konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • Zápis zmien do obchodného registra ako aj iné služby popisované na našom webe

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.