Preskočiť na obsah

Kyberšikana ako nový trestný čin

Do deviatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, medzi trestné činy proti iným právam a slobodám pribudne nový trestný čin – nebezpečné elektronické obťažovanie. Novelu Trestného zákona v treťom čítaní v Národnej rade SR schválená 27.05.2021.

Účelom doplnenia tohto trestného činu je riešenie tzv. kybernetickej šikany. Kybernetická šikana je dlhodobo na vzostupe. K prehlbovaniu problému prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorej došlo k presunu množstva aktivít do online priestoru.

Skutková podstata trestného činu nebezpečné elektronické obťažovanie

Trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania sa dopustí ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

 • ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo
 • neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.

Trest za kybernetickú šikanu

Trestný zákon ako trest za spáchanie uvedeného trestného činu zakotvuje trest odňatia slobody v trvaní až do troch rokov.

Trest odňatia slobody až na jeden rok až štyri roky bude môcť byť udelený páchateľovi, ktorý tento trestný čin spácha

 • na chránenej osobe (napr. dieťa, osoba vyššieho veku, chorá osoba,…) alebo
 • z osobitného motívu (napr. na objednávku, z pomsty, so sexuálnym motívom,…).

Trest odňatia slobody na dva roky až šesť rokov bude môcť byť udelený páchateľovi, ak čin spácha

 • a spôsobí ním značnú škodu (najmenej 26 600 EUR),
 • s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
 • hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

Čo konkrétne môže patriť do kybernetického šikanovania?

Nový trestný čin by mal zahrňovať široké spektrum aktivít, ako napr.:

 • urážky a nadávky v komentároch, sms a iných textových správach, v telefonickej forme a pod.,
 • obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážky, vydieranie ako napr. zasielanie nevyžiadaných správ, vírusov, anonymne telefonáty a prezváňanie, zmocnenie sa profilu na sociálnych sieťach,
 • zverejňovanie videí a fotografií, ktoré sú pre obeť trápne, príliš intímne a pod., zverejnenie rôznych koláži alebo fotomontáži zosmiešňujúcich obeť, tzv. deepfake a pod.
 • ohováranie na sociálnych sieťach, zverejnenie nepravdivých informácií, osobných údajov obete, vytváranie falošných profilov obete, krádež identity a sociálnych sieťach a pod.
 • kybernetické prenasledovanie, vylúčenie zo skupiny a iné.

Aby sa išlo o trestný čin je podmienkou, aby páchateľ naplnil všetky znaky trestného činu. Takisto je potrebné, aby vzhľadom na spôsob vykonania činu, jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa bola jeho závažnosť dostatočne veľká na to, aby išlo o trestný čin.

Časť konania uvedeného vyššie môže spadať pod už dávnejšie zakotvené trestné činy. Napr. ohováranie, poškodzovanie cudzích práv, výroba detskej pornografie, ohrozovanie mravnosti, hanobenie národa, rasy a presvedčenia a iné. Sme však toho názoru, že zakotvenie trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania môže prispať k zmierneniu prítomnosti škodlivého obsahu v online priestore.

Prečítajte si aj ďalšie naše príspevky:

Kontroly nastavenia cookies

Čo je to GDPR?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.