Preskočiť na obsah

Víťazstvo – úspešne uplatnený nárok z porušenia predkupného práva

Dňa 08.12.2022 nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Topoľčany v spore o nahradenie prejavu vôle ku kúpnej zmluve. Súd rozsudkom rozhodol v prospech nášho klienta – žalobcu, ktorého zákonné predkupné právo bolo porušené. O náhrade trov konania súd rozhodol tak, že žalobcovi, ktorý mal vo veci plný úspech priznal náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

Podľa Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo. Ide o tzv. zákonné predkupné právo podielového spoluvlastníka. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 48/2009 spoluvlastník sa v prípade porušenia predkupného práva môže domáhať voči nadobúdateľovi, aby mu predaný spoluvlastnícky podiel ponúkol za rovnakých podmienok, za ktorých ich kúpil od povinnej osoby (pôvodného vlastníka podielu).

V prípade porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka na spoluvlastnícky podiel sa podielový spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené môže domáhať voči nadobúdateľovi (tretej osobe ako singulárnemu právnemu nástupcovi pôvodného podielového spoluvlastníka), aby mu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel ponúkol na kúpu za rovnakých podmienok, za ktorých ich kúpil od pôvodného podielového spoluvlastníka; ak nadobúdateľ jeho výzve nevyhovie, má oprávnený spoluvlastník právo domáhať sa na súde žalobou voči nadobúdateľovi, aby bol nahradený prejav vôle nadobúdateľa; žalobe vyhovujúce rozhodnutie súdu nahradí v tomto prípade chýbajúci zmluvný prejav nadobúdateľa.

Zákonné predkupné právo nášho klienta bolo porušené tým, že podielový spoluvlastník previedol svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu bez toho, aby podiel ponúkol klientovi na kúpu. Keďže nadobúdateľ výzvu na prevedenie podielu ignoroval, museli sme v záujme klienta uplatniť nárok na súde žalobou, ktorej bolo vyhovené v celom rozsahu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.