Skip to content

Slovak Land Fund published a list of unknown owners

pôda

Slovenský pozemkový fond v uplynulých týždňom na svojom webe zverejnil zoznam nezistených vlastníkov pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu.

Zoznam je členený podľa jednotlivých katastrálnych území a Slovenský pozemkový fond ho bude aktualizovať a zverejňovať dvakrát ročne.

Slovenský pozemkový fond zverejnil aj zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany Slovenského pozemkového fondu prevedené v období od 01.01. do 31.12.2022. Aj tento zoznam bude SPF aktualizovať v polročných cykloch.

Zverejnenie zoznamu nezistených vlastníkov je významný krok k vyššej ochrane nezistených vlastníkov, ako aj ich dedičov. Zvyšuje šance, že sa napr. dediči dozvedia o zabudnutej / neprededenej pôde.

Kto je nezistený vlastník?

Údaje o vlastníkovi sú na liste vlastníctva štandardne uvedené v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade zosnulých aj dátum úmrtia. Avšak hlavne v prípade starších zápisov často časť záznamov chýba. Často je na liste vlastníctva iba meno a priezvisko vlastníka, prípadne niekedy aj prezývka.

Vlastník teda, nie je neznámy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe alebo pri vlastníkovi nie sú  na liste vlastníctva evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko. V takýchto prípadoch ide sa o tzv. nezisteného vlastníka. Pôda nezistených vlastníkov je v správe Slovenského pozemkového fondu.

Neprededená pôda

Problematike neprededenej pôdy v Slovenskej republike sa venujeme dlhodobo. Zastupujeme množstvo dedičov. V niektorých prípadoch je pôda prededená aj po prapraprastarých rodičoch.

If you want to consult, check if your family also has undistributed property, or if you are interested in representation in additional inheritance proceedings, we offer you the following services:

  • personal, telephone, or online consultation on how to claim your inheritance.
  • we will analyze your options and propose a specific procedure
  • we will request information from the District Office, registry office, archive, district court
  • we will prepare a proposal for additional inheritance proceedings
  • we will represent you in additional inheritance proceedings before the court and notary
  • we will negotiate with other co-heirs on your behalf and help you with documents for the inheritance agreement
  • We will represent you in disputes with co-heirs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.