Skip to content

LAW FIRM

LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ

& PARTNERS

our services

professional specialization of the law firm

Commercial law, including company law

Comprehensive legal advice in the field of commercial law - companies, debt collection, representation in commercial disputes, the agenda of the Commercial Register, drafting and commenting on contracts, etc.

AML and protection against money laundering

Legal advice on protection against money laundering and terrorist financing, implementation of legislation, preparation of internal documentation, legal analysis and trainings.

Civil law and real estate

Legal services in the field of civil law, in particular representation in civil disputes, drafting and commenting on contracts, inheritance law, comprehensive legal services in relation to real estate.

Startups

We will start your new business. Analysis of the most suitable form of business. Elaboration of mandatory internal documentation. Trademark registration. Drafting and commenting on contracts.

E-commerce

Comprehensive legal advice on selling and providing services in the online environment. Elaboration of GTC, complaint procedure, implementation of GDPR, cookies settings, legal service for e-shops.

Labour law

Legal advice and representation for employers and employees. E.g. employment contract, material liability agreement, termination of employment, temporary assignment, non-disclosure agreement etc.

Litigation and debt recovery

Legal representation in court disputes - civil, commercial, labor disputes, administrative lawsuits, judicial and extrajudicial recovery of civil and commercial claims. Non-pecuniary damage.

EU funds, grants and subsidies

Legal service for applicants for contributions from EU funds, various grants and subsidies. Advice and analysis on the conditions of application, representation in the process of obtaining the required consents and confirmations, commenting on contracts.

LEGAL NEWS

News

The Data Protection Authority has published its inspection plan for 2023

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2023. V zmysle tohto plánu sa prvá časť kontrol bude sústrediť na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v schengenských a európs…

Cancellation of TV license fees from 01.07.2023

Zrušenie koncesionárskych poplatkov nadobudne účinnosť 01.07.2023. Na uplynulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky poslanci odhlasovali zrušenie koncesionárskych poplatkov a ich nahradeni…

Recognised method of authorisation

Dňa 19.12.2022 bola vydaná Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie. Vyhláška zakotvuje uznaný …

ARTICLES ON THE TOPICS WE COVER

Articles

Liability of the State for damage caused by a decision canceled before it has become final

V Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2021 bol zverejnený judikát Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. decembra 2020, sp. zn. 4Obdo/102/2019, v zmysle ktorého: „Škoda m…

Self-help in law protection

Medzi základné ľudské práva patrí aj právo na ochranu vlastných práv. Okrem iných prostriedkov Občiansky zákonník upravuje aj svojpomoc pri ochrane práva. Podľa § 6 „Ak hrozí neoprávnený zásah do práv…

Lawfulness of the processing of personal data under the GDPR

Zákonnosť spracúvania osobných údajov upravuje čl. 6 GDPR. Zákonnosť spracúvania znamená, že prevádzkovateľ musí pre každý účel spracúvania disponovať primeraným právnym základom. GDPR upravuje šesť p…

Experienced team of lawyers and other professionals

Our team is made up of experienced lawyers and professionals who can help you with your business or find a solution to your legal problem.

HOW OUR CLIENTS RATE US

Reviews of satisfied clients

Spolupráca s LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS bola príjemná a na profesionálnej úrovni. O problematiku GDPR v našej oblasti podnikania sa zaujímali komplexne. Následne nám vypracovali dokumentáciu a vysvetlili ako máme nakladať s osobnými údajmi zákazníkov po praktickej stránke. Ďakujeme.

PharmDr. Veronika Španková, Lekáreň Primula

LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS ponúkli odborné poradenstvo a v krátkom čase dodal GDPR riešenie šité pre potreby našej firemnej webstránky.

Mgr. Peter Hospodár, Continium Technologies s.r.o.

Implementácia GDPR a školenie pre naších členov, zamestnancov a dobrovoľníkov naplnilo naše očakávania. Aj preto sme si dohodli spoluprácu aj na budúci rok.

Salt & Light, združenie

Law firm LIDAYOVÁ BAŠARYOVÁ & PARTNERS

Do you need advice?

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.