Skip to content

Litigation and debt recovery

Naše služby

 • Vypracovanie žaloby, zastupovanie v konaní, účasť na pojednávaní, vypracovanie vyjadrení a podaní na súd, vypracovanie odvolania, vypracovanie dovolania
 • Ústavná sťažnosť
 • Sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch
 • Zastupovanie v konaní o potvrdenie vydržania nehnuteľnosti
 • Uplatňovanie nárokov v súvislosti s neoprávneným užívaním pozemku inou osobou
 • Zastupovanie v konaní o určenie vlastníckeho práva
 • Návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Uplatňovanie nárokov v súvislosti s porušením predkupného práva podielového spoluvlastníka
 • Uplatňovanie nárokov voči spoluvlastníkovi, ktorý užíva spoločnú vec nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu
 • Vypracovanie návrhu na súd na vyporiadanie BSM
 • Návrh na súd na zrušenie BSM za trvania manželstva
 • Zastupovanie v dedičských sporoch
 • Zastupovanie v sporoch so správcom bytového domu alebo spoločenstvom vlastníkov
 • Správna žaloba
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • Zastupovanie zamestnávateľov aj zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.