Skip to content

Občianske právo

Naše služby

Nehnuteľnosti

 • Vypracovanie zmlúv týkajúcich sa prevodu nehnuteľností (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zaopatrovacia zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
 • Zastupovanie v konaní o potvrdenie vydržania nehnuteľnosti
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť, zmluvy o krátkodobom nájme bytu alebo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Uplatňovanie nárokov v súvislosti s neoprávneným užívaním pozemku inou osobou

Co-ownership

 • Vypracovanie dohody spoluvlastníkov o nakladaní so spoločnou vecou
 • Vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Bezpodielové spoluvlastníctvo

 • Vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM
 • Vypracovanie návrhu na súd na vyporiadanie BSM
 • Návrh na súd na zrušenie BSM za trvania manželstva
 • Právne poradenstvo v súvislosti so zúžením alebo rozšírením rozsahu BSM

Dedičské právo

 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Vypracovanie návrhu na začatie dedičského konania na novo objavený majetok
 • Právne poradenstvo k závetu a vydedeniu
 • Zastupovanie v dedičských sporoch

Bytové domy

 • Právne služby v súvislosti s výkonom správy bytového domu
 • Založenie spoločenstva vlastníkov
 • Zmeny v spoločenstve vlastníkov bytov
 • Vypracovanie zmluvy o výkone správy
 • Zastupovanie v sporoch so správcom bytového domu alebo spoločenstvom vlastníkov

Iné

 • Vymáhanie pohľadávok
 • Vymáhanie náhrady škody a nemajetkovej ujmy
 • Zastupovanie v iných občianskoprávnych sporoch
 • Vypracovanie právnych stanovísk a analýz k otázkam týkajúcim sa občianskeho práva
 • Vypracovanie občianskoprávnych zmlúv (zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, zmluva o dielo, zmluva o združení, inominátne zmluvy,…)

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.