Skip to content

Obchodné právo

Naše služby

Začatie podnikania

 • Poradenstvo k výberu právnej formy, predmetov podnikania, povinnostiam spojených s podnikaním, zodpovednosti podnikateľa
 • Ohlásenie živnosti
 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Založenie akciovej spoločnosti
 • Založenie verejnej obchodnej spoločnosti
 • Založenie komanditnej spoločnosti
 • Založenie družstva
 • Vybavenie povolení a licencií na rôzne regulované činnosti (prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, realitnej kancelárie, jazykovej školy, agentúry dočasného zamestnávania, cestovnej kancelárie a i.)
 • Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok

Zmeny v podnikaní

 • Zmeny v živnostenskom podnikaní (zriadenie prevádzkarne, zmena miesta podnikania, ustanovenie zodpovedného zástupcu, rozšírenie predmetov podnikania a i.)
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach (zmena názvu, sídla, konateľa, rozšírenie predmetu činnosti, zvýšenie a zníženie základného imania)
 • Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti
 • Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti
 • Prechod zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Vypracovanie zápisníc z valného zhromaždenia

Výkon podnikateľskej činnosti

 • Vypracovanie akcionárskych dohôd
 • Vypracovanie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, outsourcingová zmluva, zmluva o tichom spoločenstve, sprostredkovateľská zmluva a i.)
 • Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra
 • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
 • Zápis do zoznamu Hospodárskych subjektov

Prevencia v podnikaní

 • Vykonanie due diligence
 • Vypracovanie právnych stanovísk k otázkam týkajúcim sa vášho podnikania
 • Právne konzultácie osobne, telefonicky alebo online

Ukončenie podnikania

 • Právne služby v súvislosti s ukončením podnikania
 • Transfer of business share
 • Prevod podniku
 • Právne poradenstvo v súvislosti s likvidáciou spoločnosti
 • Návrh na ex offo výmaz spoločnosti
 • Ukončenie živnostenského podnikania
 • Ukončenie účasti spoločníka v spoločnosti, vylúčenie spoločníka zo spoločnosti

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.