Skip to content

Labour law

Naše služby

Začatie pracovného pomeru

 • Nahláška voľného pracovného miesta
 • Vypracovanie pracovnej zmluvy
 • Vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti
 • Dohoda o vykonávaní sezónnych prác
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti
 • Dohoda o brigádnickej práci študenta

Právne služby počas trvania pracovnoprávneho vzťahu

 • Vypracovanie dohody o zmene pracovných podmienok
 • Pracovný poriadok a interné smernice zamestnávateľa
 • Dočasné pridelenie
 • Cezhraničné vyslanie
 • Nastavenie plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti s GDPR a ochranou súkromia
 • Právne poradenstvo v súvislosti so zamestnávaním cudzincov
 • Právne poradenstvo pre agentúry dočasného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu
 • Podnet na inšpektorát práce, zastupovanie v konaniach pred inšpektorátom práce

Ukončenie pracovného pomeru

 • Právne poradenstvo v súvislosti so skončením pracovného pomeru (vhodný spôsob skončenia pracovného pomeru, odstupné, výpovedná doba)
 • Vypracovanie výpovede alebo dohody o skončení pracovného pomeru
 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Iné

 • Vypracovanie právnych stanovísk a analýz k vašim otázka týkajúcim sa pracovného práva
 • Zastupovanie zamestnávateľov aj zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.