Skip to content
advokát » News & Articles » The Data Protection Authority has published its inspection plan for 2023

The Data Protection Authority has published its inspection plan for 2023

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol na rok 2023. V zmysle tohto plánu sa prvá časť kontrol bude sústrediť na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v schengenských a európskych informačných systémoch. Druhá časť plánovaných kontrol sa zamerá na vybrané spracovateľské činnosti.

Kontroly zamerané na schengenské a európske informačné systémy a agentúry

Predmetom kontroly bude:

 • Národná časť Schengenského informačného systému
 • Národná časť vízového informačného systému
 • Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov – Eurodac
 • Styčný úrad Slovenskej republiky (Europol) ako aj
 • Informačný systém o vnútornom trhu (IMI)

Plán kontrol a kontroly zamerané na vybrané spracovateľské činnosti

Predmetom kontroly v roku 2023 budú spracovateľské činnosti orgánov územnej samosprávy (3 plánované kontroly), spracovateľské činnosti dopravcov verejnej osobnej dopravy (2 plánované kontroly) a spracovateľské činnosti zamestnávateľov v oblasti personálnej a mzdovej agendy (2 plánované kontroly).

Predpokladaným zameraním týchto kontrol bude súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami GDPR, a to konkrétne:

 • zásady spracúvania,
 • zákonnosť spracúvania,
 • podmienky vyjadrenia súhlasu, ako aj
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov,
 • práva dotknutej osoby,
 • spoloční prevádzkovatelia, ako aj
 • sprostredkovateľ,
 • spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
 •  bezpečnosť osobných údajov,
 • posúdenie vplyvu na ochranu údajov, ako aj
 • zodpovedná osoba.

Plán kontrol v uplynulých rokoch

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil plán kontrol aj v uplynulých rokoch, o čom sme informovali aj na našom webe – rok 2022, rok 2021.

Prečítajte si aj:

Inspection by the data protection authority

Konanie o ochrane osobných údajov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.