Skip to content

Preliminary information on the Data Act

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch).

Ciele právnej úpravy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pripravovanou právnou úpravou plánuje dosiahnuť nastavenie dátového manažmentu verejnej správy. Nastavenie sa realizuje prostredníctvom:

  • rozpracovania existujúcich konceptov a právnych inštitútov zabezpečujúcich zdieľanie údajov v rámci verejnej správy na základe jednotných pravidiel a za použitia centrálnych informačných technológií verejnej správy (princíp 1x a dosť, referencovanie, analytické spracúvanie údajov),
  • zavedenia nových konceptov a právnych inštitútov zabezpečujúcich rozsiahlejšie zdieľanie údajov aj mimo verejnej správy a interoperabilitu informačných systémov, ako aj stanovenie nových povinností vo vzťahu k zabezpečovaniu dátovej kvality (dátový kurátor a dátová kvalita, interoperabilita údajov a centrálny model údajov, koncept mojich údajov a modul mojich údajov, otvorené údaje).

Zákon o údajoch je zároveň právnym nástrojom pre uvedenie viacerých informačných technológií verejnej správy, ktoré po technickej stránke realizujú zavádzané/zavedené koncepty a inštitúty, do praxe (prevádzky). 

Účasť verejnosti

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov.

Lehota na vyjadrenie je do 13.9.2022.

Prečítajte si aj:

Pripravuje sa zákon o pozemkoch neznámych vlastníkov

Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.