Skip to content

The Data Protection Act will not apply to personal data of deceased individuals.

01.07.2024 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. V rámci prijatia tohto zákona dochádza aj k novelizácii zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spracúvanie osobných údajov zosnulých

Zmena spočíva v tom, že zákon o ochrane osobných údajov sa už nebude vzťahovať na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb.

K zmenám zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zosnulých osôb došlo aj v roku 2021. Od 01.11.2021 sa zákon o ochrane osobných údajov nevzťahoval na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb ak išlo o spracúvanie na:

 • vedecký účel,
 • štatistický účel,
 • na účel umeleckej činnosti,
 • účel tlačového spravodajstva,
 • rozhlasového a televízneho vysielania,
 • archivácie,
 • dokumentačnej činnosti,
 • historického výskumu,
 • činností pohrebísk,
 • umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ,
 • konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie týchto účelov.

Na aké ďalšie spracovateľské činnosti sa zákon o ochrane osobných údajov neaplikuje?

Zákon o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje ani na spracúvanie osobných údajov:

 • fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti,
 • Slovenskou informačnou službou,
 • Vojenským spravodajstvom,
 • Národným bezpečnostným úradom na účely vykonávania bezpečnostných previerok a na účely zabezpečovania podkladov na rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

What We Can Do for You?

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane implementácie právnych predpisov na ochranu osobných údajov na mieru pre jednotlivých prevádzkovateľov, konzultácií, zastupovania v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a školení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.