Skip to content

Cash Law – Changes in Legal Regulations

Právo na hotovosť je v poslednej dobe pomerne často diskutovanou témou. Od 01.07.2023 nadobudla účinnosť novela Ústavy SR, ktorou bol do Ústavy včlenený Čl. 39a Ústavy SR, ktorý upravuje právo na hotovosť. V Ústave toto právo systematicky patrí medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva ako súčasť základných práv a slobôd.

Podľa uvedeného čl. Ústavy: „Vydávanie hotovosti ako zákonného platidla sa zaručuje. Každý má právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom, pričom prijatie takejto platby možno odmietnuť len z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov. Právo vykonať hotovostnú operáciu v banke alebo pobočke zahraničnej banky sa zaručuje.“

Právo na hotovosť a zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Podmienky a obmedzenia práva na hotovosť v zmysle Ústavy bližšie upravuje zákon. Takýmto zákonom je zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej ako „zákon o obmedzení platieb v hotovosti). Zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakotvuje aj limity pre platby v hotovosti.

V zmysle dôvodovej správy je zavedenie povinného bezhotovostného styku nad určitý limit v právnom poriadku SR je možné vnímať ako opatrenie nielen na obmedzenie podvodných konaní v daňovej oblasti, ale aj ako opatrenie na boj proti praniu špinavých peňazí, na boj proti korupcii a trestnej činnosti či pri ochrane pred financovaním terorizmu.

Platba v hotovosti

Na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Zákaz platby v hotovosti

Zakázaná je platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur. Aktuálne sa uvedený limit (na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy) vzťahuje na platby medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Ak by však aj došlo k porušeniu zákazu nemalo by to vplyv na platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti.

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Zákaz podľa sa vzťahuje aj na odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. Takisto aj na prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak príjemca má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Výnimky zo zákazu platieb v hotovosti

Zákaz platieb v hotovosti nad 15 000 eur sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 • súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí,
 • pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • v cudzine, ak (i) platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo (ii) právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,
 • pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,
 • pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,
 • pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,
 • v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,
 • odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.

Priestupky a správne delikty

Priestupku podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa dopustí ten, kto:

 • ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa alebo
 • ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti.

Priestupky prejednáva daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad prejednáva priestupky aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu platiť v hotovosti na 15 000 eur.

Za vyššie uvedené priestupky zákon upravuje pokutu vo výške do 10 000 eur.

Správneho deliktu sa zákona o obmedzení platieb v hotovosti dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak

 • ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti nad 15 000 eur, alebo
 • ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti nad 15 000 eur.

Za vyššie uvedené priestupky zákon upravuje pokutu vo výške do 150 000 eur.

Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad je príslušný na konanie o správnych deliktoch aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.