Skip to content

The law on class action lawsuits for the protection of collective consumer interests has been adopted in Slovakia

V uplynulých týždňoch bol prijatý zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon č. 261/2023 Z. z.). Účinnosť nadobudol dňa 25.7.2023. Prijatie zákona je výsledkom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (ďalej len „smernica (EÚ) 2020/1828“)“.

Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a jeho ciele?

Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť rovnováhu medzi prístupom spotrebiteľov k spravodlivosti a poskytnutím primeraných záruk pre obchodníkov pred zneužívaním sporov.

Prijatím zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov by malo dôjsť k zjednodušeniu uplatňovania nárokov spotrebiteľov v prípade vzniku škody alebo bezdôvodného obohatenia alebo v dôsledku konania podnikateľa v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže.

Čo je predmetom zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov?

Zákon upravuje aj konania o abstraktnej kontrole. Tie už boli súčasťou slovenského právneho poriadku. Okrem toho zavádza aj nové konanie o vydanie nápravného opatrenia.

V zmysle všeobecnej časti dôvodovej správy, nový právny predpis zakotvuje predovšetkým:

 • zavedenie kritérií pre oprávnené osoby vedené v zozname oprávnených osôb na účely podávania vnútroštátnych aj cezhraničných žalôb,
 • zavedenie systému opt-in (formou prihlášok zo strany spotrebiteľov k žalobnému zámeru) v konaní o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov,
 • zavedenie možnosti účasti spotrebiteľa v konaní za jednorazový poplatok vo výške 20,- EUR,
 • zavedenie pravidla, že neúspešná strana znáša trovy konania (s výnimkou spotrebiteľa),
 • zavedenie informačnej povinnosti voči spotrebiteľom zo strany ministerstva a oprávnených subjektov,
 • zavedenie povinnej konzultácie oprávnenej osoby, orgánu dohľadu alebo samoregulačného orgán pred podaním žaloby o abstraktnej kontrole s dotknutým obchodníkom,
 • zavedenie fikcie, že rozhodnutie súdu/správneho orgánu ktoréhokoľvek členského štátu EÚ o existencii porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu použiť strany konania ako dôkaz na účely akejkoľvek ďalšej žaloby proti tomu istému obchodníkovi pre ten istý postup,
 • zavedenie systému sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní).

Konanie o vydanie nápravného opatrenia

Konanie o vydanie nápravného opatrenia je konanie o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Súd v ňom môže uložiť obchodníkovi jedno alebo viac nápravných opatrení. Žalobu podáva oprávnená osoba.

Kto je oprávnená osoba na účely zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov?

Oprávnenou osobou je osoba zapísaná v zozname oprávnených osôb. Zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Ministerstvo hospodárstva zapíše osobu do zoznamu oprávnených osôb na základe žiadosti, ak osoba splnila tieto podmienky:

 • je zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
 • vykonáva činnosť zameranú na presadzovanie a ochranu záujmov spotrebiteľov,
 • pôsobí v neziskovom sektore,
 • sa voči nej nevedie konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • preukáže, že pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu oprávnených osôb počas 12 mesiacov aktívne pôsobila v oblasti ochrany spotrebiteľa,
 • je nezávislá a neovplyvňujú ju osoby, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, okrem spotrebiteľov, a to aj v prípade financovania tretími stranami a prijala opatrenia na zabránenie vplyvu osôb, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ako aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov medzi záujmom žiadateľa, záujmom poskytovateľov jeho financovania a záujmami spotrebiteľov
 • nebola v posledných 12 mesiacoch vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb,
 • má zverejnené najmä na svojom webovom sídle informácie preukazujúce, že spĺňa kritériá uvedené v predchádzajúcich bodoch a informácie o zdrojoch svojho financovania, svojej organizačnej, riadiacej a členskej štruktúre, zákonnom účele a svojich činnostiach.

Žalobný zámer

Pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia zverejní oprávnená osoba v Obchodnom vestníku žalobný zámer. Urobí tak najmenej dva mesiace pred podaním žaloby na vydanie nápravného opatrenia a vyzve spotrebiteľov, aby sa k žalobnému zámeru prihlásili.

Oprávnená osoba uzatvorí s notárom zmluvu, na základe ktorej notár bude viesť zoznam prihlásených spotrebiteľov. Okrem toho u neho budú zložené peniaze do notárskej úschovy určené na uspokojovanie nárokov prihlásených spotrebiteľov zúčastnených v konaní.

Spotrebitelia sa prihlasujú k žalobnému zámeru prihláškou. Aby mohlo dôjsť k podaniu žaloby na súd, je potrebné, aby sa prihlásili aspoň 20 spotrebiteľov. Ak sa v lehote do dvoch mesiacov od zverejnenia žalobného zámeru v Obchodnom vestníku prihlási k žalobnému zámeru najmenej dvadsať spotrebiteľov, môže oprávnená osoba podať žalobu na vydanie nápravného opatrenia na súd. Ďalší spotrebitelia sa môžu prihlasovať aj po začatí konania, najneskôr však v lehote do skončenia dokazovania na súde prvej inštancie.

V prípade, že by ste s prihláškou potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť.

Súdne rozhodnutie

Ak súd žalobe vyhovie, vo výroku rozhodnutia určí nápravné opatrenie, uvedie počet prihlásených spotrebiteľov, určeného notára ako miesto plnenia a výšku odmeny oprávnenej osoby; inak žalobu zamietne. Súčasťou rozhodnutia je príloha, ktorá obsahuje zoznam poškodených spotrebiteľov a ich nároky.

Medzi nápravné opatrenia, ktoré môže súd určiť patrí napr. povinnosť nahradiť škodu, vydať bezdôvodné obohatenie, poskytnúť zľavu z kúpnej ceny, opraviť produkt, vymeniť produkt, poskytnúť spotrebiteľovi požadované informácie a pod.

Prečítajte si aj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.