Skip to content

Advocacy Day 2023 and free legal aid

Už po niekoľký rok si Slovenská advokátska komora pripomenie deň advokácie. Ako súčasť dňa advokácie je plánovaná aj bezplatná právna pomoc.

Bezplatná právna pomoc

Do bezplatnej právnej pomoci sa dňa 26.04.2023 v priestoroch Slovenskej advokátskej komory na Kolárskej 4 v Bratislave zapojí aj naša advokátska kancelária. K dispozícii budeme od 9:00. Bezplatnú právnu pomoc budú advokáti poskytovať aj v ďalších mestách.

Slovak Advocacy Day

Deň advokácie sa viaže k 27. aprílu 1990. V uvedený deň prijal parlament zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii. Týmto zákonom došlo k zriadeniu advokátskej komory ako samosprávnej stavovskej organizácie združujúcej advokátov zapísaných v zozname advokátov, ktorý komora vedie. Advokátska komora nahradila počas komunizmu fungujúce Ústredie slovenskej advokácie.

Poskytovanie právnych služieb

V súčasnosti je výkon advokácie, a tým aj poskytovanie právnych služieb upravený v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Pri poskytovaní právnych služieb sú však dôležité aj ďalšie právne predpisy. Napr. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Ďalším dôležitým zdrojom pravidiel pre poskytovanie právnych služieb sú interné predpisy Slovenskej advokátskej komory. Interné predpisy Slovenskej advokátskej komory môžete nájsť aj na webovom sídle Slovenskej advokátskej komory.

Kto je advokát?

Podľa uvedeného zákona môžu na území Slovenskej republiky právne služby poskytovať iba advokáti. Nie každý právnik je však advokát. Advokátom je iba právnik, ktorý splnil podmienky podľa zákona o advokácii a je zapísaný v zozname advokátov. Zoznam advokátov vedie Slovenská advokátka komora. Pokiaľ Vám niekto ponúka právne služby a nie ste si istý, či je advokát (teda či tieto služby ponúka oprávnene), môžete si to jednoducho overiť v zozname na webe Slovenskej advokátskej komory.

Bližšie o tom, kto je advokát a kto právnik nájdete v našom článku: Advokát alebo právnik?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie je možné kopírovať obsah tejto stránky.